Інновації молоді в машинобудуванні http://imm-mmi.kpi.ua/proc <div class="pkp_structure_content container"><main class="pkp_structure_main col-xs-12 col-sm-10 col-md-8" role="main"> <div id="main-content" class="page_index_journal"> <section class="additional_content"> <h3><strong> «Інновації молоді в машинобудуванні<br /></strong><strong> Youth Innovations in Mechanical Engineering»</strong></h3> <h3><strong> Збірка праць конференції</strong></h3> <p> </p> <p><strong>Наразі завершене прийняття матеріалів для публікації в третьому випуску Збірки праць.</strong></p> <p> <img src="http://imm-mmi.kpi.ua/public/journals/618/journalThumbnail_uk_UA.jpg" alt="Попередній перегляд обраного зображення." width="302" height="427" /></p> <div class="galleys"> <div class="page-header"> </div> </div> <div class="galleys"> <div class="btn-group" role="group"> </div> </div> <p>В Збірці праць публікуються повні тексти доповідей Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Інновації молоді в машинобудуванні» за умови, що тези доповідей опубліковані на сайті конференції.</p> <p>Періодичність видання – раз на рік.</p> <p>З 2020 року Збірка праць має <a href="https://portal.issn.org/resource/ISSN/2708-3926" target="_blank" rel="noopener">ISSN 2708-3926</a>. З 2021 року статті, опубліковані в Збірці праць, матимуть цифровий ідентифікатор DOI. Сайт Збірки праць розміщений на платформі Open Journal Systems.</p> <p>Публікації минулих випусків знаходяться у відкритому доступі в <a href="http://imm-mmi.kpi.ua/proc/issue/archive">архівах</a>.</p> <p>Вимоги до структури, оформлення і завантаження статей приведені <a href="http://imm-mmi.kpi.ua/proc/about/submissions"><u>за посиланням</u></a>.</p> <h3> </h3> <h3>Приклад оформлення посилання на статтю</h3> <p>Пилипюк В. Ю. Визначення реального положення заготовок при віртуальному базуванні на верстатах з ЧПК / В. Ю. Пилипюк, В. К. Фролов // Інновації молоді в машинобудуванні (Youth Innovations in Mechanical Engineering). За заг. ред. Данильченка Ю. М. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – № 2. – 518 с., С. 442-454. – Режим доступу до ресурсу: http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/202123</p> <p> </p> <h3>Видавець</h3> <p>Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,<br />Механіко-машинобудівний інститут,<br />37, Пр. Перемоги, м. Київ-56, <br />03056,<br />Київ, Україна</p> <h3>Publisher</h3> <p>National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»,<br />Institute of Mechanical Engineering,<br />37, Ave. Peremohy, Kyiv-56,<br />03056, <br />Kyiv, Ukraine</p> </section> </div> </main></div> uk-UA <p>Автори зберігають авторське право на цю роботу. Публікація виконана за умовами ліценхії CC Attribution-NonCommercial 4.0.</p> v.k.frolov@gmail.com (Фролов Володимир Костянтинович) vadim.medvedev@ua.fm (Вадим Вячеславович Медведєв) Wed, 02 Jun 2021 20:56:20 +0300 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Щодо праворозуміння понять «недійсний договір» та «неукладений договір» у сфері інтелектуальної власності http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229624 <p><em>У дослід</em><em>женні </em><em>здійснен</em><em>о аналіз </em><em>понят</em><em>ь</em><em>&nbsp;</em><em>«недій</em><em>с</em><em>ний договір</em><em>» та </em><em>«неукладений договір</em><em>» у</em><em> сфері і</em><em>нте</em><em>лектуальної власності, сп</em><em>ираючись на чинне законодавство України </em><em>т</em><em>а судову практику.</em><em>&nbsp;</em><em>З’яс</em><em>овано істотні умови договорів у сфері інтелектуальної власності</em><em>, розглянут</em><em>о умови за якими договори що</em><em>до розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності</em><em> вважаються</em><em>&nbsp;</em><em>укл</em><em>аденими</em><em>, а також дійсними. Запропонов</em><em>ано</em><em>&nbsp;</em><em>закріпити в Ц</em><em>ивіл</em><em>ьному кодексі</em><em>&nbsp;</em><em>України </em><em>істотні </em><em>умови догов</em><em>орів</em><em>, зокрема й у с</em><em>фері інтелектуально</em><em>ї власн</em><em>ості,</em><em> та </em><em>навести </em><em>ви</em><em>падк</em><em>и, коли їх в</em><em>і</em><em>дс</em><em>утність не </em><em>вплив</em><em>ає на укладеність договору</em><em>, а також </em><em>виділити умови ді</em><em>йсності договорів</em><em> у сфері інтелектуальної власнос</em><em>ті</em><em>.</em></p> <p><em>The</em><em>&nbsp;</em><em>study</em><em>&nbsp;</em><em>examin</em><em>ed</em><em>&nbsp;</em><em>the</em><em>&nbsp;</em><em>concepts</em><em>&nbsp;</em><em>of</em><em>&nbsp;</em><em>“</em><em>invalid</em><em>&nbsp;</em><em>agreement</em><em>”</em><em>&nbsp;</em><em>and</em><em>&nbsp;</em><em>“</em><em>not</em><em>&nbsp;</em><em>concluded</em><em>&nbsp;</em><em>an </em><em>agreement</em><em>”</em><em>&nbsp;</em><em>in</em><em>&nbsp;</em><em>intellectual</em><em>&nbsp;</em><em>property</em><em>, </em><em>based</em><em>&nbsp;</em><em>on</em><em>&nbsp;</em><em>current</em><em>&nbsp;</em><em>legislation</em><em>&nbsp;</em><em>of</em><em>&nbsp;</em><em>Ukraine</em><em>&nbsp;</em><em>and</em><em>&nbsp;</em><em>judicial</em><em>&nbsp;</em><em>practice</em><em>.</em><em>&nbsp;</em><em>The essential terms of agreements </em><em>o</em><em>n </em><em>intellectual property are clarified, the conditions under which agreements on the disposal of intellectual property rights are </em><em>considered </em><em>concluded and</em><em>&nbsp;</em><em>valid.</em><em>&nbsp;</em><em>It is proposed to enshrine in the Civil Code of Ukraine the essential terms of</em><em>&nbsp;</em><em>agreements</em><em>, including </em><em>intellectual property</em><em>&nbsp;</em><em>agreements</em><em>, and to cite cases where their absence does not affect the conclusion of the</em><em>&nbsp;</em><em>agreement</em><em>, </em><em>and </em><em>to highlight</em><em>&nbsp;</em><em>the conditions of validity of agreements </em><em>o</em><em>n </em><em>intellectual property.</em></p> В.В. Дмитренко Авторське право (c) 2021 В.В. Дмитренко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229624 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Результативність витрат вітчизняних підприємств на інновації http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230559 <p>Автором проаналізовано динаміку та структуру активів вітчизняних підприємств, обсяги їх витрат на інновації. На основі економіко-статистичного аналізу виявлено причини недостатньої ефективності інноваційно-інвестиційних витрат підприємств та надано пропозиції щодо підвищення їх результативності.</p> <p>The dynamics and structure of assets of domestic enterprises were analysed by the actor, as well as the volume of their spending on innovation. On the basis of economic and statistical analysis, the reasons for the insufficient efficiency of innovation and investment expenditures of enterprises are revealed and proposals are made to improve their effectiveness.</p> Н.Є. Скоробогатова Авторське право (c) 2021 Н.Є. Скоробогатова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230559 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Тенденції винахідницької діяльності у наукових установах та закладах вищої освіти України у 1991‒2020рр. http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229619 <p>Здійснений аналіз винахідницької діяльності у наукових установах та закладах вищої освіти України, у 1991‒2020 рр. та визначені її тенденції</p> <p>The analysis of inventive activity in scientific institutions and institutions of higher education of Ukraine in 1991-2020 is carried out and its tendencies are defined</p> Ю.М. Капіца Авторське право (c) 2021 Ю.М. Капіца https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229619 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Формування ефективної системи інтелектуальної безпеки – запорука сталого розвитку підприємства http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230557 <p>Механізм формування системи інтелектуальної безпеки промислового підприємства включає вимоги національної безпеки, вимоги нової інноваційної економіки та економіки знань, кадрове забезпечення та мотивації персоналу, інтелектуальний капітал підприємства в умовах загроз, ризиків та небезпеки і необхідність належного захисту інтелектуальних продуктів.</p> <p>The mechanism of formation of intellectual security systems of an industrial enterprise includes the requirements of national security, the requirements of the new innovative economy and knowledge economy, staffing and motivation of personnel, intellectual capital of the enterprise in terms of threat, risk and danger and the need to protect intellectual products.</p> Є.О. Берковський, В.О. Петренко Авторське право (c) 2021 Є.О. Берковський, В.О. Петренко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230557 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 До характеристики факультативних ознак суб’єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231634 <div>Наведена характеристика факультативних ознак суб’єктивної сторони адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Встановлено, що суб’єктивна сторона цих правопорушень характеризується тим, що вони вчинюються лише умисно, а їх мета у більшості випадків збігається з їх мотивами, хоча іноді набуває самостійного значення. Запропоновані шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності.</div> <div><span lang="EN-GB">The characteristics of optical signs of the subjective side of administrative offenses in the field of intellectual property are given. It has been established that the subjective side of these offenses is characterized by the fact that they are only deliberately committed, and their goal in most cases coincides with their motives, although sometimes it becomes an independent value. Proposed ways to improve administrative liability for offenses in the field of intellectual property.</span></div> А.В. Хрідочкін Авторське право (c) 2021 А.В. Хрідочкін https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231634 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Трансформація бізнес середовища підприємств під впливом технологій Індустрії 4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231299 <p><em><span style="font-weight: 400;">Анотація. У статті наведені основні відомості про зміну бізнес середовища різних регіонів світу, а саме Європа, Близький Схід, Африка, Північна та Південна Америка, Азіатсько-Тихоокенський регіон. Експерти McKinsey провели аналіз стратегій підприємств щодо впровадження досягнень Індустрії 4.0 та визначили відсоток підприємств:&nbsp; які активно реалізовують ці стратегії; які застосовують їх лише при необхідності; тільки розпочали їх розробляти; у яких ці стратегії відсутні. Також проаналізовано дані щодо готовності підприємств регіонів світу до проведення аудиту щодо впровадження технологій Індустрії 4.0. Розглянуто показники оновлення бізнес-моделей задля впровадження цифрових технологій. Визначено стимули підприємців для впровадження технологій Індустрії 4.0. Особливу увагу було приділено дослідженню впливу пандемії COVID-19 на трансформацію не лише бізнес середовища, а й самих технологій Індустрії 4.0. Досліджено як зміни у самих технологіях допомогли їх швидкому адаптуванню у підприємствах під час пандемії.</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Annotation. The article provides basic information about the change in the business environment in various regions of the world, namely Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific region. McKinsey experts conducted a study, according to which they determined what percentage of enterprises have an Industry 4.0 strategy, apply only when necessary, have begun to develop or have no strategy. The data on the readiness of enterprises in the regions of the world to audit the implementation of industry 4.0 technologies were also analyzed. The indicators of updating business models for the introduction of digital technologies are considered. Identified incentives for entrepreneurs to implement industry 4.0 technologies. Particular attention was paid to the study of the impact of the COVID-19 pandemic on the transformation of not only the business environment, but also Industry 4.0 technologies themselves. It explored how changes in technology itself have helped their rapid adaptation in enterprises during a pandemic.</span></em></p> Ю.Г. Кравчук, Т.Є. Моісеєнко Авторське право (c) 2021 Ю.Г. Кравчук, Т.Є. Моісеєнко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231299 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Біле піратство, або бери, що дають http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231656 <div class="xfmc2" dir="ltr">Щороку технології невпинно прогресують. За ними слідує також індустрія розваг. Чим більша діджиталізація розважальних продуктів, тим вразливішими вони стають до піратства як явища. Світ уже навчився розрізняти хакерів і білих хакерів, їх користь та потребу в них, але чи готовий він до білих піратів?</div> <div class="xfmc2" dir="ltr">&nbsp;Every year, technologies is constantly advancing. They have been followed also by the entertainment industry. The greater the digitalization of entertainment products are, the more vulnerable they become to piracy as a phenomenon. The world has already learned to distinguish between hackers and white hackers, their benefits and the need for them, but is it ready for white pirates?</div> <div class="xfmc2" dir="ltr">Key words: copyright, video games, bug patch,&nbsp;video game piracy,&nbsp;coding error (bug).</div> Ф.О. Бевзо, Д.В. Пилюченко Авторське право (c) 2021 Ф.О. Бевзо, Д.В. Пилюченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231656 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Особливості методики митного контролю на засадах ризи-орієнтованого підходу в умовах Індустрії 4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229632 <p>Описана методика митного контролю на засадах ризик-орієнтованого підходу в умовах Індустрії 4.0 що дозволить зекономити час на проведення контрольних заходів, в тому числі, щодо операцій суб'єктів з ризиками порушення прав інтелектуальної власності.</p> <p>The method of customs control based on the risk-oriented approach in the conditions of Industry 4.0 is described, which will save time for control measures, including the operations of entities with risks of infringement of intellectual property rights.</p> О.О. Корогодова, Я.І. Глущенко Авторське право (c) 2021 О.О. Корогодова, Я.І. Глущенко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229632 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Винахідництво в Україні не завдяки, а всупереч http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229625 <p>Визначені негативні тенденції винахідництва в Україні та запропоновані шляхи їх усунення</p> <p>The negative tendencies of invention in Ukraine are determined and the ways of their elimination are offered</p> Ю.М. Кузнєцов Авторське право (c) 2021 Ю.М. Кузнєцов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229625 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Патентні зловживання (проблеми запобігання та боротьби) http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231816 <p>В статті розглянуто проблеми запобігання та боротьби з патентними зловживаннями. Автором розглянуто негативне явище, що у світі має назву «патентний тролінг», поширення якого руйнує саму систему охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Визначено особливості «патентного тролінгу» в Україні та причини, що зумовлюють його поширення. Проведено аналіз норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21 липня 2020 року № 815-IX в частині нововведень, що стосуються боротьби з патентними зловживаннями та визначення напрямку удосконалення національного законодавства в цій сфері.</p> <p>&nbsp;</p> І.М. Коросташова Авторське право (c) 2021 І.М. Коросташова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231816 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Створення і охорона об’єктів права інтелектуальної власності: Деякі проблеми http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229620 <p>Здійснений порівняльний аналіз окремих положень Правил складання та Інструкції до РСТ, що певні спрощення, неоднозначність і суперечності, що стосуються значною мірою саме формального боку вимог вказаних документів.</p> <p>The comparative analysis of separate provisions of Rules of drawing up and the Instruction to PCT is carried out that certain simplifications, ambiguities and contradictions concerning to a large extent the formal party of requirements of the specified documents.</p> А.О. Зюган, І.І. Верба Авторське право (c) 2021 А.О. Зюган, І.І. Верба https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229620 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Актуальні питання розвитку інтелектуального підприємництва http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230558 <p>Інтелектуальне підприємництво призначене для розробки, набуття та розпорядження правами, впровадження об’єктів права інтелектуальної власності у господарський обіг. Держава має вдосконалювати законодавчу базу розвитку&nbsp; малого&nbsp; та середнього підприємництва, підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур та їх соціальної відповідальності.</p> <p>Intellectual entrepreneurship is designed to develop, acquire and dispose of rights, the introduction of intellectual property rights in business. The state should improve the legal framework for the development of small and medium enterprises, increase the competitiveness of business structures and their social responsibility.</p> А.А. Устінов, В.О. Петренко Авторське право (c) 2021 А.А. Устінов, В.О. Петренко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230558 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Географічні зазначення. Інформаційні ресурси Європи та їх роль. Висновки для України http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229614 <p>Визначена зміна моделі поведінки споживача. Визначена необхідність охорони географічних зазначень України. Визначена&nbsp; відсутність зазначень України в базі Єврокомісії. Зазначено необхідність з боку держави просвітницької діяльності та сприяння реєстраціям на рівні держави.</p> <p>A change in consumer behavior patterns has been identified. The necessity of protection of geographical indications of Ukraine is determined. The absence of an indication of Ukraine in the database of the European Commission has been determined. The need for state education and promotion of registration at the state level has been identified.</p> В.О. Кравець, А.С. Ромашко Авторське право (c) 2021 В.О. Кравець, А.С. Ромашко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229614 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Оцифрування творів з метою збереження культурної спадщини: нові положення законодавства ЄС http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230556 <p>У статті висвітлені положення Директиви ЄС № 2019/790 про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку, що стосуються вільного оцифрування творів закладами культурної спадщини. Висвітлені проблеми транскордонного застосування цих норм в умовах розвитку цифрового середовища. Аргументовано, що існує нагальна потреба уніфікувати положення в законах країн. Здійснено порівняльний аналіз відповідних норм Директиви ЄС та національного законодавства про авторське право і суміжні права.</p> <p>The article is devoted to the study of the norms of Directive № 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market, such as provisions of free digitization of works by cultural heritage institutions. The problems of cross-border application of these norms in the conditions of digital environment development are highlighted. It is argued that there is an urgent need to unify the provisions in the laws of countries. A comparative analysis of the relevant norms of the EU Directive and national legislation on copyright and related rights.</p> В.М. Троцька Авторське право (c) 2021 В.М. Троцька https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230556 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Забезпечення інтелектуальних прав в умовах відкритої науки http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231635 <div>Україна має терміново сформувати системну&nbsp;<span lang="EN-US">S</span>&amp;<span lang="EN-US">R</span>-політику на основі відкритого доступу, гармонізувавши її з відповідною європейською, переглянути законодавчу базу, яка орієнтується виключно на забезпечення обов’язків дослідників використовувати практики закритого доступу.</div> <div><span lang="EN">Ukraine urgently needs to develop a systemic S&amp;R policy based on open access, harmonizing it with the relevant European one, to revise the legal framework, which focuses exclusively on ensuring the responsibilities of researchers to use closed access practices.</span></div> І.Б. Жиляєв Авторське право (c) 2021 І.Б. Жиляєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231635 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Вплив трансферту технологій на розвиток постковідної економіки http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231633 <p>У статті розглянуто вплив трансферту технологій на розвиток постковідної економіки. Розкрито фактори та форми трансферу технологій, що впливають на розвиток особливо в умовах «короновірусної» кризи.</p> <p>The&nbsp;article&nbsp;considers&nbsp;the&nbsp;impact&nbsp;of&nbsp;technology&nbsp;transfer&nbsp;on&nbsp;the&nbsp;development&nbsp;of&nbsp;the&nbsp;postcool&nbsp;economy. Factors&nbsp;and&nbsp;forms&nbsp;of&nbsp;technology&nbsp;transfer&nbsp;influencing&nbsp;development, especially&nbsp;in&nbsp;the&nbsp;conditions&nbsp;of "coronavirus" crisis, are&nbsp;revealed.</p> О.П. Микитюк, К.В. Петренко Авторське право (c) 2021 О.П. Микитюк, К.В. Петренко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231633 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Поняття та види академічної експертизи дисертацій http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231628 <p>Сформульовано визначення понять «академічна експертиза» і «предмет академічної експертизи». Визначено стадії провадження академічної експертизи. Розроблено класифікацію академічної експертизи за такими критеріями: кількістю суб’єктів; часом проходження; метою проведення; умовами проведення; змістом.</p> <p>The definitions of "academic examination" and "subject of academic examination" are formulated. The classification of academic examination according to the following criteria has been developed: number of subjects; passage time; the purpose of the event; conditions of holding; content.</p> В.Л. Хоменко, Р.С. Кірін, В.М. Коротаєв Авторське право (c) 2021 В.Л. Хоменко, Р.С. Кірін, В.М. Коротаєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231628 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Фрейми як засади для постановки задачі під час пошуку нових технічних рішень http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229650 <p>Визначена методика складання та аналізу фрейму, де конкретні параметри та засоби змінюють на абстрактні, дозволяє подолати &nbsp;«психологічну інерцію» дослідника та шукати нові рішення, в тому числі й автоматизовано.</p> <p>The defined method of compiling and analyzing the frame, where specific parameters and tools are changed to abstract, allows to overcome the "psychological inertia" of the researcher and seek new solutions, including automated</p> Г.К. Дорожко, О.С. Жихарев Авторське право (c) 2021 Г.К. Дорожко, О.С. Жихарев https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229650 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Авторське право в картографії http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229626 <p>Досліджені авторські права при створенні &nbsp;картографiчної продукцiї, якщо карта є графічним додатком до тексту офіційного документа, то на неї не поширюються авторські права творця. Розмiщення картографічної продукції без дозволу творця в Iнтернетi є порушенням авторського права.</p> <p>The copyright in the creation of cartographic products has been studied, if the map is a graphic appendix to the text of an official document, then the copyright of the creator does not apply to it. Placing cartographic products without the permission of the creator on the Internet is a violation of copyright.</p> Т.С. Макаришева, А.І. Мриглод Авторське право (c) 2021 Т.С. Макаришева, А.І. Мриглод https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229626 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Компенсація як спосіб судового захисту прав інтелектуальної власності http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229651 <p>Здійснений аналіз законодавства та судової практики з питання застосування компенсації як цивільно-правового способу захисту прав інтелектуальної власності. Висвітлено відмітності у законодавчому закріпленні права суб’єктів різних видів прав інтелектуальної власності на застосування компенсації та наслідки цього, що проявляються у неодноманітній судовій практиці у сфері захисту різних видів прав інтелектуальної власності.</p> <p>An analysis of legislation and case law on the application of compensation as a civil law method of protection of intellectual property rights. The differences in the legislative enshrinement of the right of subjects of different types of intellectual property rights to compensation and the consequences of this, which are manifested in the heterogeneous case law in the field of protection of different types of intellectual property rights.</p> Н.О. Білоусова Авторське право (c) 2021 Н.О. Білоусова https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229651 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Роль інформаційних технологій у маркетингових стратегіях світових брендів http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230738 <p><strong>Анотація</strong>. Визначено роль цифрових технологій у міжнародній маркетинговій діяльності, в умовах сучасної трансформації торговельних операцій, у зв’язку із частішим використанням електронних ресурсів споживачами для дослідження варіантів вибору та купівлі бажаного товару. У тексті роботи йдеться про важливість та доцільність використання інноваційних цифрових інструментів, з метою оптимізації процесу придбання, за рахунок швидкої перевірки цін на товари; можливості порівнювання обраних позицій з ціновою політикою конкурентів і прийняття відповідного рішення. &nbsp;Сформульовано важливість розвитку торгового маркетингу та наявні пріорітети розвитку на прикладі сучасних і відомих брендів. Діагностовано наявний етап автоматизованої цифрової торгівлі в Україні та наведено порівняльний аналіз із міжнародним ринком електронної комерції. Робота передбачає опис найбільш популярних та використовуваних інструментів автоматизації маркетингу для ефективної організації процесу у роботі фірми, які можуть оптимізувати продажі та збільшити прибутковість. Зазначені питання про необхідність конкретної стратегії цифрового маркетингу електронної комерції у будь-якій компанії, яка планує подальший розвиток на міжнародній арені, оскільки це буде не лише життєво важливою складовою для успіху компанії завдяки збільшенню продажів, але й існуватиме підтримка змінних тенденцій та випередження конкуренції на міжнародному ринку.&nbsp;</p> <p><strong>Abstract.</strong> The role of digital technologies in international marketing activities is determined, in the conditions of modern transformation of trade operations, due of the more frequent use of electronic resources by consumers to explore options for choosing and buying the desired product.. The text of the work deals with the importance and expediency of using innovative digital tools in order to optimize the acquisition process, by quickly checking the prices of goods; opportunities to compare selected positions with the pricing policy of competitors and make the appropriate decision. The importance of trade marketing development and existing development priorities on the example of modern and well-known brands are formulated. The current stage of automated digital trade in Ukraine is diagnosed and a comparative analysis with the international e-commerce market is given. The paper provides a description of the most popular and used marketing automation tools for effective organization of the process in the work of the firm, which can optimize sales and increase profitability. These questions call for a specific digital e-commerce marketing strategy in any company planning further development in the international arena, as it will not only be a vital component for the company's success through increased sales, but will also support changing trends and staying ahead of international market.</p> К. А. Орловська, Т.Є. Моісеєнко Авторське право (c) 2021 К. А. Орловська, Т.Є. Моісеєнко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230738 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Творець «вогняного двигуна» Іван Ползунов – механік і винахідник-самоучка ХVІІІ ст. http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230010 <p>Хто вигадав першу парову машину? Якщо запитати про це будь-яку людину, переважна більшість відповість, що це англійський механік і&nbsp;винахідник ХУІІІ ст. Джеймс Уатт. Але скільки людей знає по те, що на&nbsp;18 років раніше Джеймса Уатта так званий «вогняний двигун» створив простий механік-самоучка, але геніальний винахідник Іван Іванович Ползунов, родом із Єкатеринбургу?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Кто придумал первую паровую машину? Если спросить об этом любого человека, подавляющее большинство ответит, что это английский механик и изобретатель XVIII века Джеймс Уатт. Но сколько людей знает до того, что на 18 лет раньше Джеймса Уатта так называемый «огненный двигатель» создал простой механик-самоучка, но гениальный изобретатель Иван Иванович Ползунов, родом из Екатеринбурга?</p> Б.Р. Шараєвський, О. А. Кірієнко Авторське право (c) 2021 Олена Анатоліївна Кірієнко, Б.Р. Шараєвський https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230010 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Контролер тиску для пневматичного гальма на основі «фільтра Калмана» http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229206 <p>У рамках роботи було досліджено використання "фільтру Калмана" для управління тиском у пневматичній гальмівній системі в умовах невизначеності та неточності сенсорів, був створений прототип програми на основі математичної моделі фізичної системи та проведено досліди, які підтвердили ефективність даного методу<br><br>The study investigated the use of "Kalman filter" for pressure control in the pneumatic brake system while exposed to uncertainty and inaccuracy of sensors, prototype of program based on a mathematical model of the physical system was created. Conducted experiments confirmed the effectiveness of this pressure control method.</p> <p>&nbsp;</p> М.А. Іванюк, С.О. Пискунов Авторське право (c) 2021 Mykyta Ivaniuk https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229206 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 У витоків верстатобудування. А.К.Нартов – видатний механік і винахідник ХУІІІ ст., «царьов токар» http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230003 <p>Серед видатних винахідників ХУШ ст. Андрій Костянтинович Нартов займає особливе місце. Багато винаходів ХІХ-ХХІ ст. не змогли б відбутися без славнозвісного винаходу Нартова, тому що не було б точних металорізальних верстатів. Андрій Костянтинович Нартов – творець нових токарних верстатів, «особистий токар Петра І», винахідник у галузі артилерії, монетного виробництва, медальєрного мистецтва.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Среди выдающихся изобретателей XVIII в. Андрей Константинович Нартов занимает особое место. Многие изобретения XIX-XXI вв. не смогли бы обойтись без знаменитого изобретения Нартова, потому что не было бы точных металлорежущих станков. Андрей Константинович Нартов - создатель новых токарных станков, «личный токарь Петра I», изобретатель в области артиллерии, монетного производства, медальерного искусства.</p> Є. В. Білоброва , О.А. Кірієнко Авторське право (c) 2021 О.А. Кірієнко, Є. В. Білоброва https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230003 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Удосконалення зразка для випробування матеріалів на стиск http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231698 <p>Показано удосконалення зразка для випробування на стиск, який має своє виконання у вигляді циліндра з буртом на одному його торці змінної товщини навколо отвору і його вісь розташована із зміщенням відносно осі циліндра, що забезпечує підвищення продуктивності випробування на стиск при визначенні оптимальної товщини бурту, але недостатньо. В першому удосконаленому його зразку для випробування на стиск отвір циліндра розташований з ним співвісно, а бурт має зовнішню поверхню овальної або еліптичної форми, що збільшує кількість його ділянок із змінною товщиною в два рази. В наступному зразку для випробування на стиск отвір циліндра також розташований з ним співвісно, бурт має однакову товщину, а перехідний торець між поверхнями циліндра і бурту розташований з нахилом.</p> <p>It is shown that the compression test specimen is improved in the form of a cylinder with a flange at one end of its variable thickness around the hole and its axis is offset from the axis of the cylinder, which increases the performance of the compression test in determining the optimal flange thickness, but not enough . In its first improved compression test specimen, the cylinder bore is coaxial with it, and the flange has an oval or elliptical outer surface, which doubles the number of sections with variable thickness. In the following sample for the compression test, the hole of the cylinder is also located coaxially with it, the flange has the same thickness, and the transition end between the surfaces of the cylinder and the flange is located at an angle.</p> <p> </p> В.Е. Босенко, Ю.М. Гузенко Авторське право (c) 2021 В.Е. Босенко, Ю.М. Гузенко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231698 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Французький математик, механік, енціклопедист Жан Лерон Д'Аламбер і його принципи http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230008 <p>Ще з раннього дитинства Жан Лерон проявляв незвичайний розум, і&nbsp;коли почав ходити до школи, вчителі відмічали його великі успіхи в&nbsp;навчанні. Треба зазначити, що&nbsp;хорошу освіту він зміг здобути завдяки матеріальній допомозі свого батька, генерала Детуша, який до самої своєї смерті всіляко підтримував сина. У тринадцять років Жан Лерон вступив до Колежу Мазаріні. У&nbsp;Колежі Д'Аламбер опанував латинь, грецьку мову, міг читати в оригіналі Архімеда і Птоломея, мав схильність до філософії, математики, літератури, красномовства, став чудовим оратором.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Еще с раннего детства Жан Лерон проявлял недюжинный ум, и когда начал ходить в школу, учителя отмечали его большие успехи в учебе. Надо отметить, что хорошее образование он смог получить благодаря материальной помощи своего отца, генерала Детуша, до самой своей смерти всячески поддерживал сына. В тринадцать лет Жан Лерон поступил в колледж Мазарини. В Коллеже д'Аламбер овладел латынью, греческим языком, мог читать в оригинале Архимеда и Птолемея, имел склонность к философии, математике, литературе, красноречию, стал замечательным оратором.</p> О.В. Кувшинов, О.А. Кірієнко Авторське право (c) 2021 Олена Анатоліївна Кірієнко, О.В. Кувшинов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230008 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 «Дивовижний чудотворець». Іван Петрович Кулібін – механік і винахідник ХVIII ст. http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230005 <p>«Він вигадає нам килим-літак» - казав про Івана Петровича Кулібіна видатний російський полководець О.В.Суворов. «Головний механікус вітчизни», винахідник і технік-новатор, засновник технології виробництва оптичного скла і нових мостових конструкцій, механік-самоучка Іван Петрович Кулібін. Іван Петрович Кулібін першим у світі розробив і виготовляв механічні «руки» і «ноги» для ампутованих частин тіла людини. Він розробив конструкцію протезу – «механічної ноги» для героя Очаківського бою, артилерійського офіцера С.В.Непейцина, яка мала форму людської ноги. Протез був настільки вдалим, що Непейцин міг робити з ним всі потрібні рухи і пройшов з ним усю війну 1812 року.</p> <p>&nbsp;</p> <p>«Он придумает нам ковер-самолет» - говорил о Иване Петровиче Кулибине выдающийся русский полководец Суворов. «Главный механикус отечества», изобретатель и техник-новатор, основатель технологии производства оптического стекла и новых мостовых конструкций, механик-самоучка Иван Петрович Кулибин первым в мире разработал и изготавливал механические «руки» и «ноги» для ампутированных частей тела человека. Он разработал конструкцию протеза - «механической ноги» для героя Очаковского боя, артиллерийского офицера С.В.Непейцина, которая имела форму человеческой ноги. Протез был настолько удачным, что Непейцин мог делать с ним все необходимые движения и прошел с ним всю войну 1812 года.</p> Н.В. Заболотна , О.А. Кірієнко Авторське право (c) 2021 О.А. Кірієнко, Н.В. Заболотна https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230005 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Кінематичне дослідження кривошипно-повзунного механізму методами векторної алгебри. http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231697 <p>Методами векторної алгебри проведено кінематичне дослідження кривошипно-повзунного механізму та плоского механізму ІІ класу, структурні групи якого належать виключно до ІІ класу 2-го виду. На основі отриманої методики побудована твердотільна модель та комп’ютерна анімація кривошипно-повзунного механізму в OpenSCAD.</p> <p>Using vector algebra methods kinematic investigations of the crank-slider mechanism and a plane linkage, including only II class 2-type structural groups, were carried out. Based on the described methods a 3D model and a computer animation of the crank-slider mechanism were built in OpenSCAD.</p> К.О. Дученко, К.Г. Хорошев Авторське право (c) 2021 К.О. Дученко, К.Г. Хорошев https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231697 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Аналіз методів фінішного оброблення прецизійних кульок http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/232121 <p><strong>Аналіз методів фінішного оброблення прецизійних кульок</strong></p> <ul> <li>Прикладом елеваторної обробки кульок служить пристрій для доводки кульок, розміщених між двома співвісно розташованими дисками, в нижньому з яких, установленому з можливістю обертання, виконані концентричні канавки. Дане пристосування забезпечує впорядкований рух кульок в робочій зоні і перевід їх з одної доріжки на другу, в результаті чого значно збільшується продуктивність і якість обробки.[1]</li> </ul> <ul> <li>Був розроблений новий ексцентричний доводочний верстат, власні прототипи авторів. Основна відмінність між цим ексцентриковим доведенням і звичайним концентричним доведенням полягає в тому, що введено зміщення між обертовою віссю і центром кругової V-подібної канавки на нижньому диску-притиру, а верхній диск-притир є плоский і нерухомий. Були проведені експериментальні дослідження з дисками-притирами з м'якої сталі для доведення двох типів куль з нітриду кремнію, отриманих гарячим ізостатичним пресуванням.[2]</li> </ul> <p> </p> <ul> <li>Спроби вирішити проблему продуктивності привели до створення схем безцентрового шліфування кульок на станках з повздовжньою подачею. На відміно, від відомої схеми обробки циліндричних заготовок провідний круг був виконаний з гвинтовою канавкою несиметричного профілю, а шліфувальний круг оснащений кільцевими канавками. Таке рішення забезпечило обертання кульок від сильного тертя з провідним кругом та додатковим обертанням за рахунок періодичного переривання контакту із шліфувальним кругом. Основна перевага розробленого методу обробки полягає у високій продуктивності процесу. [3]</li> </ul> <ul> <li>Завдання вирівнювання сітки слідів обробки на поверхні кульок досягається тим, що введені один або більше пружних гальмівників, закріплених на станині верстату з боку відкритих пазів сепаратора так, що завдяки гальмуванню забезпечують додаткове обертання ненавантажених кульок навколо нормалі до площини їхнього руху, що й забезпечує вирівнювання сітки слідів обробки на поверхні кульок завдяки періодичному змінюванню положення миттєвої осі обертання під час руху однією канавкою, що сприяє підвищенню геометричної точності оброблюваних кульок і насамкінець продуктивності обробки невеликих партій кульок.[4]</li> </ul> <p>Analysis of finishing methods for precision balls<br /><br />- An example of elevator processing of balls is a device for refining balls placed between two coaxial disks, in the lower of which, installed with the possibility of rotation, made concentric grooves. This device provides an orderly movement of the balls in the working area and their transfer from one track to another, resulting in a significant increase in productivity and quality of processing. [1]<br /><br />- A new eccentric sharpening machine was developed, the authors' own prototypes. The main difference between this eccentric adjustment and conventional concentric adjustment is that an offset is introduced between the rotating axis and the center of the circular V-groove on the lower grinding disc, and the upper grinding disc is flat and stationary. Experimental studies were performed with mild steel grinding wheels to prove two types of silicon nitride balls obtained by hot isostatic pressing. [2]<br /><br />- Attempts to solve the problem of productivity have led to the creation of schemes of centerless grinding of balls on machines with longitudinal feed. In contrast to the known scheme of processing cylindrical workpieces, the guide wheel was made with a helical groove of asymmetrical profile, and the grinding wheel is equipped with annular grooves. This solution provided the rotation of the balls from strong friction with the driving wheel and additional rotation due to the periodic interruption of contact with the grinding wheel. The main advantage of the developed processing method is the high productivity of the process. [3]<br /><br />- The task of leveling the grid of traces of processing on the surface of the balls is achieved by introducing one or more elastic brakes mounted on the frame of the machine from the open grooves of the separator so that by braking provide additional rotation of unloaded balls around normal to the plane of their movement. grids of traces on the surface of the balls due to periodic changes in the position of the instantaneous axis of rotation when moving in one groove, which improves the geometric accuracy of the processed balls and finally the productivity of processing small batches of balls. [4]</p> І. В. Дубиняк, С. В. Сохань Авторське право (c) 2021 І. В. Дубиняк, Сохань С.В. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/232121 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Параметризация переходов точения http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231623 <p><em>Время обработки и стоимость заготовки являются наиболее важными для завода, это показатели, которые отражают эффективность обработки и заинтересованность завода. Очень важным направлением исследований является определение стоимости и времени обработки деталей по изменению некоторых параметров. При использовании программного обеспечения "SAPR_2020" для проектирования токарной обработки, можно настроить независимые переменные и проанализировать стоимость обработки и время обработки, что значительно облегчает исследование токарной обработки. </em></p> <p><em>Час оброблення і вартість заготовки є найбільш важливими для заводу, це показники, які відображають ефективність оброблення і зацікавленість заводу. Дуже важливим напрямком досліджень є визначення вартості і часу оброблення деталей при зміні деяких параметрів. При використанні програмного забезпечення "SAPR_2020" для проектування токарного оброблення, можна налаштувати незалежні змінні і проаналізувати вартість оброблення і час оброблення, що значно полегшує дослідження токарного оброблення.</em></p> <p><em>The processing time and the cost of the workpiece are the most important for the plant, these are indicators that reflect the processing efficiency and the interest of the plant. A very important area of ​​research is the determination of the cost and processing time of parts by changing some parameters. When using the "SAPR_2020" software for turning design, you can set up independent variable and analyze the machining cost and machining time, which greatly facilitates the study of turning.</em></p> Гуо Сюй, В.І. Войтенко Авторське право (c) 2021 Гуо Сюй, В.І. Войтенко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231623 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Роботизація технологічних операцій нанесення покриттів http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231689 <p>Автоматичне нанесення покриттів за допомогою роботів дуже ефективне і економічно вигідне. Найчастіше фарбувальні роботи застосовуються у автомобілебудівній галузі. За оцінками експертів, до 2028 року кількість промислових роботів для фарбування автомобілів збільшуватиметься щороку на 9,2%, що складе загальну суму більш, ніж 680 мільйонів доларів США.</p> <p>Automatic coating with the help of robots is very efficient and cost-effective. Most often, painting works are used in the automotive industry. According to experts, by 2028 the number of industrial robots for painting cars will increase annually by 9.2%, which will total more than 680 million US dollars.</p> Є. А. Білоконь, С. В. Лапковський Авторське право (c) 2021 Є. А. Білоконь, С. В. Лапковський https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231689 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Порівняння адитивних та субтрактивних технологій виготовлення металевих деталей http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231654 <p>В даній роботі виконаний аналіз переваг і недоліків найсучасніших технологій адитивного виробництва та їх порівняння з технологіями субтрактивного виробництва, а саме з обробленням різанням на верстатах з ЧПК. Окрім того, на прикладі розглянуто можливості топологічної оптимізації і вплив вибору методу виготовлення деталі на її конструкцію.</p> <p>This paper presents the analysis of advantages and disadvantages of the modern additive manufacturing technologies, as well as their comparison with the subtractive manufacturing technologies, namely CNC machining. In addition, capabilities of the topological optimization and influence of the manufacturing method selection on part's design are considered.</p> Д. Р. Мейта, Ю.В. Лашина Авторське право (c) 2021 Д. Р. Мейта, Ю.В. Лашина https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231654 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Втрата стійкості довгомірних інструментальних оправок http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231012 <p>Під час розточування глибоких отворів малого діаметру осьова складова сили різання, яка діє на інструментальну оправку, може досягати критичних значень, що у свою чергу викликає згин або руйнування розточувального інструмента, інакшими словами, призводить до втрати стійкості оправки.</p> <p>During boring deep holes of small diameter, the axial component of the cutting force acting on the tool holder can reach critical values, which causes bending or destruction of the boring tool, in other words, leads to loss of stability of the tool holder.</p> К. Р. Перевозник, В. К. Фролов Авторське право (c) 2021 К. Р. Перевозник, В. К. Фролов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231012 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Деформація інструментальної оправки під дією радіальної та осьової складових сили різання http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230834 <p>Особливості оброблення глибоких отворів – недостатня жорсткість інструмента та його висока схильність до пружних деформацій під дією сили різання. Зі збільшенням довжини отвору складність забезпечення високої продуктивності і необхідної точності поверхні різко зростає.</p> <p>Insufficient tool rigidity and high susceptibility to elastic deformation under the action of cutting forces are features of machining of deep holes. As the length of the hole increases, the difficulty of ensuring high productivity and the required surface accuracy increases.</p> К. Р. Перевозник, В. К. Фролов Авторське право (c) 2021 К. Р. Перевозник, В. К. Фролов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230834 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розпізнавання аварійних ситуацій роботи верстатів з ЧПК на основі штучного інтелекту http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230583 <p>В рамках роботи було досліджено, що для розпізнання аварійних<br />ситуацій потрібне зняття сигналів з джерел та подальша обробка керуючого<br />сигналу. Тип датчика, як ключова роль в технологічній системі. Для<br />розпізнавання катастрофічних ситуацій можливе застосування датчиків<br />вказаних типів.</p> <p>Стерео- й квадро- системи для зменшення перешкод та витримка умов<br />для акустичного центру. Рішення з приводу відсіювання частини перешкод<br />під час обробки сигналу: використання математичного апарату штучних<br />нейронних мереж та його подальше навчання під керівництвом верстатника.</p> <p>During the operation of the CNC machine there are serious problems and errors that lead to catastrophic failure of the cutting tool. We found that they occur for several reasons: errors in the initial adjustment of the CNC machine, low accuracy of the workpiece surfaces, errors in the configuration of the device, errors in control programs, failures in the CNC system and unfastening of workpieces during operation. <br />As part of the work, it was investigated that the recognition of emergency situations requires the removal of signals from the cutting area and the subsequent generation of the control signal. The type of sensor plays a key role in such recognition systems. To detect catastrophic situations, it is possible to use acoustic sensors as the easiest to install in various CNC machines.<br />The study of the capabilities of acoustic sensors and the subsequent processing of the received signal revealed significant shortcomings: low selectivity and noise immunity (vibration of the housing to which it is fixed; chip chips and noise of pouring coolant.<br />Stereo and quad systems are offered to reduce interference signals by withstanding the conditions of the acoustic center. We have proposed a solution for the elimination of part of the interference during signal processing: the use of the mathematical apparatus of artificial neural networks and its further training under the guidance of a machine operator.<br />The system has a ring signal recorder so that, if necessary, the machine operator activates the "Finish" functions for the neural network. This will help not to create the entire database of signals in the laboratory, but to complete the system of accident prevention directly in production.</p> В. В. Медведєв, Д. Ю. Мирний Авторське право (c) 2021 В. В. Медведєв, Д. Ю. Мирний https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230583 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Проектування цифрових масивів траєкторій формоутворення – передумова моделювання контурного фрезерування http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229929 <p>Представлена прикладна програма, яка здатна в автоматичному режимі створювати цифровий масив формоутворюючих рухів з текстового файлу управляючої програми контурного фрезерування, записаної в G-кодах. Представлений алгоритм з математичними залежностями формування цифрових масивів прямої та дуги кола. На прикладі управляючої програми, спроектованої в САМ-системі SolidCAM фрезерування контуру, утвореного двома прямими і спряженою дугою кола, була доведена адекватність функціонування програми.</p> <p>Presented an application program , which is able to automatically create a digital array of shape-forming movements from the text file of the control program of contour milling, written in G-codes.&nbsp; An algorithm with mathematical dependences of the formation of digital arrays of a straight line and an arc of a circle is presented.&nbsp; On the example of the control program designed in the SolidCAM system of milling of a contour formed by two direct and conjugate arc of a circle, adequacy of functioning of the program was proved.</p> А. В. Мигович, Ю. В. Петраков Авторське право (c) 2021 А. В. Мигович, Ю. В. Петраков https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229929 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розрахунок похибки оброблення різьби фрезеруванням http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229662 <p>Механічне оброблення гвинтової поверхні (шліфування або фрезерування) - це широко розповсюджений процес, що виконується дисковими або осьовимирізальними інструментами, по відтворюють рух по гвинтовій траєкторії. При фрезеруванні різьби різьбовий профіль фрези має бути відмінним від профіля різьби через гвинтовий рух інструмента і тому, що витки фрези є кільцевими. Для розрахунку параметрів інструментального профілю (параметріи його корекції) спочатку розраховуються параметри отриманого різьбового профілю на основі заданого інструментального, далі використовується методологія проектування профілю різьбової поверхні відніманням від заготовки обвідного об’єму різьбової фрези, що здійснює рух по спіралі і порівняння поточного профілю різьби та заданого профілю різьби.</p> <p>Machining of a screw surface (grinding or milling) is a widespread process carried out by disk or axial cutting tools, on the reproducing movement on a screw trajectory. When milling a thread, the thread profile of the cutter must be different from the thread profile due to the helical movement of the tool and because the turns of the cutter are annular. To calculate the parameters of the tool profile (parameters of its correction), first calculate the parameters of the obtained threaded profile based on a given tool, then use the methodology of designing the profile of the threaded surface by subtracting from the workpiece the circumferential volume of the threaded mill. thread profile.</p> <p> </p> Л. М. Данилова, Д. В. Артем’єв Авторське право (c) 2021 Л. М. Данилова, Д. В. Артем’єв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229662 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Невиявлена гетероскедастичність і її наслідки http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/201727 <p>Гетероскедастичність є порушенням передумови регресійного аналізу. При її наявності необхідна корекція регресійної моделі.</p> <p>При повторних дослідах для перевірки однорідності дисперсій використовують критерій Кохрена. Пропонується побудова прямолінійної регресії середньоквадратичної похибки за експериментами від середнього і прийняття рішення про гетероскедастичність по значимому коефіцієнту при куті нахилу. Розрахунки і перевірка відповідних статистичних критеріїв слугують лише вихідними даними, опираючись на які, дослідник приймає рішення про необхідність коригування математичної моделі. Розглядається складність питання на прикладі простої задачі моделювання обробки металів різанням.</p> <p>Heteroskedasticity is a violation of the premise of regression analysis. If it is present, a correction of the regression model is required. In repeated experiments to verify the homogeneity of the variations using the Cochren test. It is proposed to construct a rectilinear regression of the root mean square error by experiments from the mean and to decide on heteroskedasticity by a significant coefficient at the angle of inclination. Calculations and verification of the relevant statistical criteria serve only as initial data, based on which the researcher decides on the need to adjust the mathematical model. The complexity of the question is considered on the example of a simple problem of modeling metal cutting.</p> Р. Ю. Найчук, С. М. Лапач Авторське право (c) 2021 Р. Ю. Найчук, С. М. Лапач https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/201727 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Динамічна модель контурного фрезерування http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230600 <p>Анотація.<br>В статті представлений новий підхід до складання математичної моделі<br>процесу контурного фрезерування, який базується на системному уявленні<br>процесу різання як такого, що відбувається в пружній технологічній замкненій<br>через зворотний зв&amp;#39;язок за пружною деформацією системі і ураховує зворотні<br>зв’язки через функції запізнюючого аргументу. Моделювання такого процесу<br>пропонується виконувати чисельними методами.<br>Abstract.<br>The article presents a new approach to compiling a mathematical model of the<br>contour milling process, which is based on a systematic representation of the cutting<br>process as occurring in an elastic system, which is technological closed through<br>elastic deformation and takes into account feedback through the functions of the<br>delay argument. Modeling of such process is offered to be carried out by numerical<br>methods.</p> М. О. Сікайло, Ю. В. Петраков Авторське право (c) 2021 Максим Сікайло, Юрій Петраков https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230600 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Науково обґрунтовані емпіричні формули http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230007 <p>Розглядається питання побудови емпіричних формул. Порівнюються теоретичні формули, які використовуються в довідниках і регресійні моделі, отримані за результатом експерименту. Показано, що, хоча в цілому для грубих оцінок теоретичні формули відповідають експериментальним даним, але точність опису незадовільна для якісного і надійного прогнозу.</p> <p>Структура зв’язків теоретичної формули не відповідає ні експериментальним даним, ні системним положенням.</p> <p>Для отримання науково обґрунтованих емпіричних формул необхідно користуватись теорією планування експериментів і регресійним аналізом.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>The question of construction of empirical formulas is considered. The theoretical formulas used in reference books and regression models obtained as a result of the experiment are compared. It is shown that, although in general for rough estimates the theoretical formulas correspond to experimental data, but the accuracy of the description is unsatisfactory for a qualitative and reliable forecast.The relationship structure of the theoretical formula does not correspond to either experimental data or systemic provisions.To obtain scientifically sound empirical formulas, it is necessary to use the theory of experimental design and regression analysis.</p> К. Ф. Хоменко, С. М. Лапач Авторське право (c) 2021 К. Ф. Хоменко, С. М. Лапач https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230007 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Вплив зносу інструменту на шорсткість поверхні при токарному обробленні http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229668 <p>У даній роботі була досліджена токарна обробка з точки зору якості поверхні заготовки і зносу різальних інструментів. Дослідження показує взаємозв'язок між вихідними і вхідними параметрами, такими як подача, радіус при вершині пластини і метод нанесення покриття. Обрані методи нанесення покриття – це методи MT-CVD і PVD і, крім цього, розглядалась роль різних матеріалів покриття – багатошарову покриття &nbsp;TiCN &nbsp;/ Al2O3 / TiN і одношарове TiAlN на карбідній основі.</p> <p>In this work, turning in terms of surface quality of the workpiece and wear of cutting tools was investigated. The study shows the relationship between output and input parameters, such as feed, radius at the top of the plate and the method of coating. The selected coating methods are MT-CVD and PVD methods and, in addition, the role of different coating materials was considered - multilayer coating TiCN / Al2O3 / TiN and single-layer TiAlN based on carbide.</p> Л. М. Данилова, О. І. Лисак Авторське право (c) 2021 Л. М. Данилова, О. І. Лисак https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/229668 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Обґрунтування та вибір структури математичної моделі для теоретичного вивчення проблеми підвищення вібростійкості динамічної системи токарного верстата під час точіння http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231795 <p>В роботі розглянуто актуальне питання дослідження вібростійкості процесу токарної обробки із використанням сучасних засобів математичного моделювання, які характеризуються достатнім ступенем точності взаємозв’язку між вхідними впливами або збуренням та динамічною реакцією верстата. Важливою вимогою при створені математичної моделі динамічної системи верстата є забезпечення можливості опису фізичних характеристик досліджуваного об’єкта у простому та зручному вигляді та отримання необхідної суттєвої та достовірної інформації про властивості реальної фізичної системи. Для дослідження та аналізу динамічного процесів потенційно нестійкої системи супорта токарного верстата при різанні, важливим є формування розрахункової схеми процесу обробки та математичної моделі досліджуваної системи.</p> <p>The paper considers the topical issue of theoretical study of lathe’s vibration resistance during turning processthat can be effectively realizedby using modern means of mathematical modeling, which are characterized by a sufficient accuracy degree of correlation between input forces actions or disturbances and the machine tools dynamic response.An important requirement in creating a mathematical model of a machine tools dynamic system is providing ability to describe the physical characteristics of the studies object in a simple and convenient form and obtain the necessary, essential and reliable information about the properties of a real physical system.The theoretical study and analysis of dynamic processes of a potentially unstable lathe carriage system during turning is accompanied with a need in creationa calculation scheme of dynamic turning process and a mathematical model of studieslathe system.</p> <p> </p> І. Шмагель, С. Вакуленко Авторське право (c) 2021 І. Шмагель, С. Вакуленко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231795 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Визначення радіальної жорсткості токарної розточувальної оправки з отвором для демпфера в консольній частині http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231640 <p>При розточуванні отворів на токарних верстатах забезпечення сталості процесу різання є важливою умовою нормального функціонування технологічної оброблювальної системи. До виникнення шкідливих вібрацій найбільше схильна однолезова консольна оправка, як найменш жорстка ланка технологічної системи верстата. Вібрації розточувальної оправки значно знижують якість обробленої поверхні - шорсткість та неоднорідність поверхні збільшуються, геометрична точність зменшується. Чим довший розточувальний інструмент, тим меншу жорсткість він має. Тому підвищення продуктивності та якості обробки при розточуванні глибоких отворів є актуальним напрямком дослідження.</p> <p>When boring holes on lathes, ensuring the stability of the cutting process is an important condition for the normal functioning of the technological processing system. The single-blade cantilever mandrel is the most prone to the occurrence of harmful vibrations, as the least rigid part of the technological system of the machine. Vibrations of the boring mandrel significantly reduce the quality of the treated surface - surface roughness and inhomogeneity increase, geometric accuracy decreases. The longer the boring tool, the less rigidity it has. Therefore, improving the productivity and quality of processing when boring deep holes is an important area of ​​research.</p> Є.В. Коротков, О.В. Шевченко Авторське право (c) 2021 Є.В. Коротков, О.В. Шевченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231640 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Проектування, розрахунок та аналіз поворотних патронів для деталей типу „хрестовина“ http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231436 <p><strong>Проектування, розрахунок та аналіз поворотних патронів для деталей типу „хрестовина</strong><strong>“ </strong><strong> </strong>Обробка різанням деяких типів деталей пов’язана з їх конструктивними особливостями. Прикладом таких деталей є деталі типу „хрестовина“, для яких необхідно забезпечити точне відносне розташування робочих поверхонь. Один з шляхів вирішення цієї проблеми – розробка спеціального поворотного патрона, який забезпечує постійне базування і поворот для обробки кожної з робочих поверхонь хрестовин без переустановлювання деталей.</p> <p> </p> <p><strong>Design, calculation and analysis of rotary chuck for lathe for processing of details like „crosspiece“ </strong>Cutting of some types of parts is associated with their design features. Examples of such parts are crosspieces, for which it is necessary to ensure the exact relative position of the work surfaces. One way to solve this problem is to develop a special rotary chuck, which provides a constant base and rotation for processing each of the working surfaces of the crosses without reinstalling the parts.</p> С.О. Парокінний, О.В. Даниленко Авторське право (c) 2021 С.О. Парокінний, О.В. Даниленко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231436 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Саморобні верстати: передумови проектування http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231636 <p>Розглянуто ринок саморобних верстатів, які застосовують як у побуті, так і як обладнання ремонтних майстерень та навіть невеликих підприємств. Запропоновано деякі шляхи спрощення для користувача створення таких верстатів та можливості за потреби купити побутовий багатофункціональний верстат</p> <p>&nbsp;</p> <p>The market of homemade machines, which are used in everyday life and as equipment of repair shops and even small enterprises, is considered. Some ways were suggested for simplifying the creation of such machines for the user and the ability, if necessary, to buy a household multifunction machine.</p> Р. В. Вегерук, І.І. Верба Авторське право (c) 2021 Роман Вегерук, Верба Ірина Іванівна https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231636 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Покращені свердла для оброблювання отворів на верстатах з ЧПК http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231641 <p>Вимоги до точності форми, прямолінійності, якості оброблених отворів постійно зростають, що вимагає розроблювання нових конструкцій свердл з підвищеними експлуатаційними характеристиками.&nbsp;Перспективними для використання є твердосплавні свердла, конструкція яких розроблена фірмою HoffmanGroup для свердління з високими швидкостями та для свердління з підвищеними подачами.</p> <p>Requirements for the accuracy of shape, straightness, quality of machined holes are constantly growing, which requires the development of new drill designs with improved performance.<br>Promising for use are carbide drills, the design of which was developed by HoffmanGroup for drilling at high speeds and for drilling with high feeds.</p> М.В. Полянський, П.К. Каменєв, В.А. Ковальов Авторське право (c) 2021 М.В. Полянський, П.К. Каменєв, В.А. Ковальов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231641 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Создание широкодиапазонных и быстропереналаживающихся зажимных патронов методом морфологического анализа и синтеза http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231639 <p>Предложено использовать системно-морфологический подход при синтезе широкодиапазонных и быстропереналаживающихся зажимных патронов для токарных станков с построением морфологических моделей, полных и усечённых матриц и последующим отбором лучших вариантов.</p> <p>It is proposed to use a system-morphological approach in the synthesis of wide-range and fast-adjusting clamping chucks.</p> А.З. Гутник, Д.О. Сомов, Ю.Н. Кузнецов Авторське право (c) 2021 Гутник, Д.О. Сомов, Кузнецов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231639 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Орієнтація мобільної платформи робото-технічного модуля http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231690 <p>Запропонований спосіб визначення складу орієнтуючих рухів і методика опису різних положень мобільної платформи робото технічного модуля може бути використана при розробці систем автоматичного керування приводами руху та повороту фліперів. За рахунок використання представленого алгоритму можна виконувати вибір оптимальних комбінацій переміщень механізмів приводів руху, що значно підвищить енергетичну ефективність приводів та знизить енергетичні витрати. Це дуже важливо для автономних систем, що змушені перевозити з собою джерела живлення.</p> <p>Proponation the way to create a warehouse operating rucks and the method describing the development mobile platforms a robotic-technical module can be used in the development automatic kervans by drives and turn fliers. For the analysis of the presented algorithm, it is possible to determine the vibrations of the optimal combinations of changing the mechanisms of the drives, but also to improve the energy efficiency of the drives and reduce the energy of vitrati. This is also very important for autonomous systems, so that the snarls carry the life with them.</p> В.П. Ковальчук, В.О. Кравець, О. М. Кравець Авторське право (c) 2021 В.П. Ковальчук, В.О. Кравець, О. М. Кравець https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231690 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Аналіз прогресивних інструментів для оброблювання отворів на верстатах з ЧПК http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231642 <p>При оброблюванні заготовок на верстатах з ЧПК нерідко виникає необхідність свердління отворів, вісь яких проходить під кутом до оброблюваної поверхні, або отвір знаходиться на конусній чи криволінійній поверхні. В цих випадках виникають труднощі направлення свердла без попереднього центрування. Також важливо виконувати попереднє центрування для свердл із швидкорізальної сталі з великою довжиною робочої частини, які можуть відхилятися від осі під дією осьової сили, оскільки контакт вершини свердла відбувається по лінії поперечної різальної кромки.</p> <p>When machining workpieces on CNC machines, it is often necessary to drill holes, the axis of which passes at an angle to the work surface, or the hole is on a conical or curved surface. In these cases, it is difficult to direct the drill without pre-centering. It is also important to perform pre-centering for high-speed steel drills with a large working part length, which can deviate from the axis under the action of axial force, because the contact of the drill bit is along the line of the transverse cutting edge.</p> П.К. Каменєв, М.В. Полянський, В.А. Ковальов Авторське право (c) 2021 П.К. Каменєв, М.В. Полянський, В.А. Ковальов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231642 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Вузол юстирування сферичного дзеркала http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231665 <p>При розробці оптичних систем дуже часто постає проблема здійснення юстирування окремих оптичних деталей. Зрозуміло, що конструкція вузла юстирування залежить від великої кількості факторів, зокрема, від призначення та форми оптичної деталі, від її розташування у оптичній системі, а головне, які рухи має здійснювати оптична деталь в процесі юстирування.</p> <p>Таким чином, у кожному конкретному випадку вузол юстирування матиме свою унікальну конструкцію і кількість можливих варіантів конструкційного рішення може бути безліч. Наприклад, при проектуванні оптичної системи освітлювального приладу постало завдання розробити конструкцію вузла закріплення сферичного дзеркала, яке вже було раніше використано у оптичній системі. У згадуваній роботі було поставлено завдання юстирувати сферичне дзеркало повертаючи на невеликий кут навколо двох осей.</p> <p>У новому завданні на проектування було запропоновано здійснювати лише один юстирувальний рух – обертання на кут до 5° навколо вісі Х. Головна умова – відсутність паразитних рухів під час юстирування, тобто при позиціонуванні дзеркала, центр сферичної поверхні жодним чином не має зміщуватись вздовж жодної вісі.</p> <p>Спроектований вузол юстирування виконує покладені на нього функції. Єдиним недоліком, який було виявлено, є незначний прогин пружного кронштейну на плоских ділянках внаслідок недостатньої жорсткості полімерного матеріалу. Але цей недолік можна легко виправити виготовляючи кронштейн з більш товстими стінками або, навіть, стінками різної товщини.</p> <p>Підсумовуючи можна відзначити позитивні результати проведення дослідницької, проектної та конструкторської робіт, у результаті яких було спроектовано та виготовлено вузол юстирування дзеркала сферичного із застосуванням пружних елементів. Студентами набуто практичних умінь з конструювання оптико-механічних вузлів та визначено переваги та недоліки розробленої конструкції.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="uk" data-phrase-index="0">When developing optical systems, the problem of adjusting individual optical parts often arises. It is clear that the design of the adjustment unit depends on a large number of factors, in particular, the purpose and shape of the optical part, its location in the optical system, and most importantly, what movements should perform an optical part in the adjustment process. Thus, in each case, the adjustment unit will have its own unique design and the number of possible design solutions can be many. For example, when designing the optical system of a lighting device, the task arose to develop the design of the spherical mirror mounting unit, which had previously been used in the optical system. In the mentioned work the task was set to adjust the spherical mirror by turning it at a small angle around the two axes. In the new design task, only one adjustment movement was proposed - rotation at an angle of up to 5 ° around the X axis. The main condition is the absence of parasitic movements during adjustment, ie when positioning the mirror, the center of the spherical surface should not move along any axis. The designed adjustment unit performs its functions. The only drawback that was found is the slight deflection of the elastic bracket on flat areas due to insufficient rigidity of the polymeric material. But this shortcoming can be easily corrected by making a bracket with thicker walls or even walls of different thicknesses. Summing up, we can note the positive results of research, design and engineering work, as a result of which the unit of adjustment of the spherical mirror with the use of elastic elements was designed and manufactured. Students acquired practical skills in designing optical-mechanical components and identified the advantages and disadvantages of the developed design.</span></span></p> О. Омельченко, В. Дубнюк, О. Горобець Авторське право (c) 2021 В. Дубнюк, О. Омельченко, О. Горобець https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231665 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Моделювання процесу прокатування сталі на пластилінових моделях http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231233 <p>В роботі наведені результати дослідження, в якому визначена кількісна міра відповідності формозміни пластиліну і сталі. У якості характеристики формозміни обрана величина&nbsp; розширення при прокатці в гладких циліндричних валках.</p> <p>В работе приведены результаты исследования, в котором определена количественная мера соответствия формоизменения пластилина и стали. В качестве характеристики формоизменения&nbsp; выбрана величина уширения при прокатке в гладких цилиндрических валках.</p> М. Артюх, О. Сердітов, Ю. Ключников Авторське право (c) 2021 Юрій Ключников, Мілана Артюх, Олександр Сердітов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231233 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Підвищення стійкості до схоплювання поверхонь хромонікелевих сталей дифузійним титануванням http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231601 <p>У роботі вивчався вплив дифузійного насичення карбідом титану на повзучість та довготривалу міцність хромонікелевих сталей, а також коефіцієнт тертя сталей до та після титанування. Показано, що після насичення поверхні карбідом титану термін служби сталей збільшується, що пояснюється бар’єрним ефектом, який виникає в результаті наявності дифузійного шару, що перешкоджає виходу дислокацій на поверхню.</p> <p>В работе изучалось влияние диффузионного насыщения карбидом титана на ползучесть и длительную прочность хромоникелевых сталей, а также коэффициент трения сталей до и после титанирования. Показано, что после насыщения поверхности карбидом титана срок службы сталей увеличивается, что объясняется барьерным эффектом, который возникает в результате наличия диффузионного слоя, препятствующего выходу дислокаций на поверхность.</p> Є. Димарчук, О. Сердітов, Ю. Ключников Авторське право (c) 2021 Є. Димарчук, О. Сердітов, Ю. Ключников https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231601 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Властивості карбідних покриттів на сталях http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231594 <p>Результати лабораторних випробувань підтвердили високу зносостійкість інструменту з покриттям з карбіду титана. Так стійкість деталі із сталі Х12М з покриттям із карбіду титана виявилась в 1,3-1,7 разів більше, ніж стійкість деталі із тієї самої сталі але з хромованою робочою поверхнею. Стійкість титанованих експериментальних фільєр із сталі Х12М виявилася на 40% вище, чим серійних фільєр із металокерамічного твердого сплаву ВК8.</p> <p>Результаты лабораторных испытаний подтвердили высокую износостойкость инструмента с покрытием из карбида титана. Так устойчивость детали из стали Х12М с покрытием из карбида титана оказалась в 1,3-1,7 раз больше, чем стойкость детали из той же стали но с хромированной рабочей поверхностью. Стойкость титанированных экспериментальных фильер из стали Х12М оказалась на 40% выше, чем серийных фильер из металлокерамического твердого сплава ВК8.</p> С. Рентюк, О. Сердітов, Ю. Ключников Авторське право (c) 2021 С. Рентюк, О. Сердітов, Ю. Ключников https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231594 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Проектування та виготовлення пристрою юстирування на основі карданного механізму http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231662 <p>З метою закріплення позитивної лінзи на рейтері оптичної лави та можливості її юстирування навколо двох осей було запропоновано спроектувати та виготовити юстирувальний вузол у принцип конструкції якого покладено так званий карданний механізм.</p> <p>У результаті розроблення та конструювання отримано кресленики вузла юстирування із застосуванням карданного механізму та окремих його деталей. Під час проведення проектних робіт було враховано, що деталі вузла друкуватимуться із застосуванням 3D-друку.</p> <p>під час проведення даної проектно-конструкторської роботи було спроектовано та виготовлено вузол юстирування позитивної лінзи із застосуванням карданного механізму, який здатний виконувати покладені на нього функції та може застосовуватись для демонстрації можливостей адитивних технологій, цікавих за конструкцією оптичних вузлів та показувати студентам доцільність та необхідність набуття нових знань та умінь за обраною спеціальністю та освітньою програмою.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="uk" data-phrase-index="0">In order to fix the positive lens on the reiter of the optical bench and the possibility of its adjustment around the two axes, it was proposed to design and manufacture an adjustment unit in the principle of construction of which is the so-called cardan mechanism. As a result of development and design, drawings of the adjustment unit with the use of the cardan mechanism and its individual parts were obtained. During the design work, it was taken into account that the details of the node will be printed using 3D printing. During this design work, a positive lens adjustment unit was designed and manufactured using a gimbal mechanism that is able to perform its functions and can be used to demonstrate the capabilities of additive technologies of interest in the design of optical units and show students the feasibility and necessity of acquiring new ones. knowledge and skills in the chosen specialty and educational program.</span></span></p> Ю. Юрченко, В. Дубнюк, С. Яновська Авторське право (c) 2021 В. Дубнюк, Ю. Юрченко, С. Яновська https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231662 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розробка конструкції механічного самоцентрованого пристрою для встановлення оптичних деталей http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231658 <p>Під час роботи над створенням оптичної лави для моделювання оптичних систем приладів виникла проблема із встановленням окремих оптичних деталей без оправ та додаткових елементів кріплення. При чому, це в більшості своїй деталі типу тіл обертання, але діаметр їх може значно відрізнятись. Тому постало завдання розробити конструкцію пристрою, що дозволить закріплювати на оптичній лаві оптичні деталі типу сферичних лінз; дзеркал сферичних та плоских; плоско-паралельних пластин та інших осесиметричних деталей. Діапазон діаметрів деталей, що планується закріплювати знаходиться у межах 30…90 мм, товщина по краю – до 10 мм. Головна умова – пристрій має центрувати деталі, автоматично розташовувати їх по вісі пристрою при закріпленні. Закріплення має відбуватись швидко, без застосування проміжних елементів та деталей.&nbsp;</p> <p>Проведено дослідження відомих конструкцій, визначено оптимальний варіант конструкції, спроєктовано вузол&nbsp; та виготовлено за допомогою 3D-друку. Результати аналізу виготовленого пристрою та його випробувань довели працездатність конструкції та її ефективність, визначено шляхи щодо модернізації конструкції задля усунення виявлених недоліків.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="uk" data-phrase-index="0">While working on the creation of an optical bench for modeling optical systems of devices, there was a problem with the installation of individual optical parts without frames and additional fasteners. Moreover, it is mostly a part of the type of rotating bodies, but their diameter can vary significantly. Therefore, the task arose to develop a design of the device that will fix on the optical bench optical parts such as spherical lenses; spherical and flat mirrors; plane-parallel plates and other axisymmetric parts. The range of diameters of the details which are planned to be fixed is within 30…90 mm, thickness on edge - to 10 mm. The main condition - the device must center the parts, automatically place them on the axis of the device when fixing. Fastening should be quick, without the use of intermediate elements and parts. Research of known constructions is carried out, the optimum variant of a design is defined, the knot is designed and made by means of 3D-printing. The results of the analysis of the manufactured device and its tests proved the efficiency of the structure and its efficiency, identified ways to upgrade the structure to eliminate the identified shortcomings.</span></span></p> О. Лимар, В. Дубнюк, В. Романенко Авторське право (c) 2021 В. Дубнюк, О. Лимар, В. Романенко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231658 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Дифузійне насичення поверхні сплавів двома елементами http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231600 <p>Задачею дослідження був підбір подвійних композицій і виявлення закономірностей процесу<strong>. &nbsp;</strong>Дифузійній металізації двома карбідоутворювачами піддавали залізовуглецеві сплави. Досліджувалась велика кількість подвійних композицій карбідоутворюючих елементів. Так, у роботі досліджений фазовий склад, розподіл легуючих елементів і мікротвердість по товщині дифузійних шарів на сталі 45, отриманих при спільному насичені хромом і титаном та для порівняння, &nbsp;тільки титаном.</p> <p>Задачей исследования был подбор двойных композиций и выявление закономерностей процесса. Диффузионной металлизации двумя карбидообразующими елементами подвергали железоуглеродистые сплавы. Исследовалось большое количество двойных композиций. Так, в работе исследован фазовый состав, распределение легирующих элементов и микротвердость по толщине диффузионных слоев на стали 45, полученных при совместном насыщении хромом и титаном и для сравнения, только титаном.</p> М. Федоренко, Ю. Ключников, О. Сердітов Авторське право (c) 2021 Ю. Ключников, О. Сердітов, М. Федоренко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231600 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Оцінка якості внутрішньої мікроструктури сплавлених компонентів при лазерному сплавленні http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230555 <p><em>Розроблені технологічні режими лазерного сплавлення порошкової композиції для підвищення якісних показників внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів при реалізації технології </em>«<em>Rapid Prototyping</em>»<em>. Сутність даної методики полягає у визначенні кутів геометрії утворюючих сопла, що забезпечують покращення показників суцільності внутрішньої мікроструктури сплавлених фрагментів, які мають примітивну геометричну конфігурацію. Розрахунок проводився з використанням методів математичної статистики, а саме була побудована математична модель суцільності у вигляді полінома. Розроблений в статті метод дозволяє керувати якісними показниками процесу лазерного сплавлення порошкового матеріалу.</em></p> <p><em>The technological modes of laser melting of powder composition for improving the qualitative parameters of the internal microstructure of fused fragments during the implementation of the «Rapid Prototyping» technology have been developed. The essence of this technique is to determine the angles of geometry of the forming nozzles, which provide an improvement in the indexes of the continuity of the internal microstructure of the fused fragments having a primitive geometric configuration. The calculation was made using mathematical statistics methods, namely, a mathematical model of continuity in the form of a polynomial was constructed. The method developed in the article allows to control qualitative parameters of the process of laser melting of powder material.</em></p> О. Лимар, П. Кондрашев Авторське право (c) 2021 Павло Васильович Кондрашев, Олександр Лимар https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230555 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Отримання карбідних дифузійних шарів на сплавах та їх кавітаційна стійкість в напруженому стані http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231587 <p>Метою&nbsp; представленої роботи є дослідження будови та властивостей дифузійних шарів на сірих чавунах, в процесі якого встановлено, що титанування сірого чавуну супроводжується зміною його структурних компонентів, форми і розмірів графітових включень. Аналіз результатів показує, що в зонах поверхневого шару, графітові включення мають глобулярну форму і ефективність покриття зберігається у всьому діапазоні досліджуваних величин напружень як при розтягу так і при стиску. Встановлено, що зносостійкість титанованих зразків в чотири-пять рази вище ніж вихідних, що суттєво підвищує довговічність напружених чавунних деталей в умовах кавітації.</p> <p>Целью представленной работы является исследование строения и свойств диффузионных слоев на серых чугунах, в процессе которого установлено, что титанирование серого чугуна сопровождается изменением его структурных компонентов, формы и размеров графитных включений. Анализ результатов показывает, что в зонах поверхностного слоя, графитные включения имеют глобулярную форму и эффективность покрытия сохраняется во всем диапазоне исследуемых величин напряжений как при растяжении так и при сжатии. Установлено, что износостойкость титанированых образцов в четыре-пять раз выше исходных, что существенно повышает долговечность напряженных чугунных деталей в условиях кавитации.</p> Д. Кушнір, О. Сердітов, Ю. Ключников Авторське право (c) 2021 Д. Кушнір, О. Сердітов, Ю. Ключников https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231587 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Прогнозування температури в тепличних об’єктах http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/232673 <p>Мікрокліматичний контроль за теплицями є найважливішим питанням у сільськогосподарській практиці через зміни кліматичних умов та потенційно шкідливий вплив на ріст рослин.&nbsp; У роботі представлена ​​інформація про параметри мікроклімату, що використовується в теплиці, методи їх контролю та їх вплив на вирощування сільськогосподарських культур.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microclimatic control of greenhouses is a major issue in agricultural practice due to changes in climatic conditions and potentially detrimental effects on plant growth. The paper presents information about the parameters of the microclimate used in the greenhouse, methods of their control and their impact on the cultivation of crops.</p> Є.Ю. Синицина, О.П. Губарев Авторське право (c) 2021 Є. Синицина, О.П. Губарев https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/232673 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розробка стенду для виконання лабораторних робіт з «Гідравліки» http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231621 <p>На сьогоднішній день навчально-матеріальна база потребує оновлення в вигляді нових лабораторних стендів. На жаль, купівля й обслуговування нових стендів є дуже дорогою. Саме тому ми пропонуємо створення стенду на основі загальнодоступних компононетів, що дозволить суттєво знизити вартість.&nbsp;</p> <p>To date, scientific educational base need to be updated in the form of new laboratory test benches. Unfortunately, buying and maintaining new stands is very expensive. That`'s why we offer creation of a new test bench based on components easy to acquire, wich will significantly reduce the cost.&nbsp;</p> <pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Переклад">&nbsp;</pre> П. Сторожук, О.Д. Коваль Авторське право (c) 2021 П. Сторожук, О.Д. Коваль https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231621 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Універсальний лабораторний гідравлічний стенд http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231699 <p>Лабораторні та практичні заняття є важливою частиною учбового процесу, дозволяють краще засвоїти матеріал та на власному досвіді відчути та зрозуміти фізичні явища. Якість та успішність виконання лабораторних робіт в значній мірі залежить від наявного лабораторного обладнання. На даний час постає питання оновлення наявної матеріальної бази лабораторій, зокрема з дисциплін напрямку «Гідропневмоавтоматика та гідравлічні і пневматичні машини». Розглянуто варіанти існуючого обладнання та запропонована схема універсального стенду для проведення лабораторних робіт по дослідженню витратомірів, втрат енергії по довжині та на місцевих опорах, витіканню рідини з отворів та насадок, визначенню характеристик насосу.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laboratory and practical classes are an important part of the learning process, allow you to better master the material and experience and understand physical phenomena. The quality and success of laboratory work largely depends on the available laboratory equipment. Currently, there is a question of updating the existing material base of laboratories, in particular in the disciplines of "Hydropneumatic automation and hydraulic and pneumatic machines". Variants of the existing equipment are considered and the scheme of the universal stand for carrying out laboratory works on research of flowmeters, energy losses on length and on local support, leak of liquid from openings and nozzles, definition of characteristics of the pump is offered.</p> Д.О. Петров, Д.В. Костюк Авторське право (c) 2021 Д.О. Петров, Д.В. Костюк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231699 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 До питання побудови математичної моделі гідравлічного мультиплікатора http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231702 <p>Мета дослідження – розкриття особливостей роботи гідравлічного мультиплікатора тиску. Побудова математичної моделі, огляд принципових схем, наявних на ринку зразків. Оскільки основною задачею мультиплікатора є підвищення тиску, то при побудові моделі обов’язково необхідно враховувати стискуваність рідини. Іншим фактором, що впливає на ефективність роботи мультиплікатора є швидкодія клапанів, які в ньому застосовуються, та їх характеристики, зокрема коефіцієнт витрати. Наукова новизна полягає в описі існуючих мультиплікаторів, методика опису яких є уніфікованою. Дослідження роботи мультиплікатора в складі гідравлічної системи відбувається за рахунок комп’ютерного математичного моделювання функціонування пристрою в складі гідравлічної системи. Ці дослідження мають прикладне значення в розробці та проектування майбутніх пристроїв.</p> <p>&nbsp;</p> <p>The purpose of the study is to reveal the features of the hydraulic pressure multiplier. Construction of a mathematical model, review of schematic diagrams available on the market of samples. Since the main task of the multiplier is to increase the pressure, it is necessary to take into account the compressibility of the liquid when the model is built. <br>Another factor that affects the efficiency of the multiplier is the speed of the valves used in it, and their characteristics, in particular the flow rate. <br>The scientific novelty is in the description of existing multipliers, the method of description of which is unified. The study of the multiplier in the hydraulic system is due to computer mathematical modeling of the operation of the device in the hydraulic system. These studies are of practical importance in the development and design of future devices.</p> О.В. Богуславський, Д.В. Костюк Авторське право (c) 2021 О.В. Богуславський, Д.В. Костюк https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231702 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Використання кручених пружин у піджимі аксіально-поршньової гідромашини http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231598 <p>Публікація відображає необхідність вдосконалення конструкції аксіально-поршньових гідромашин, за рахунок втілення у виробництво більш раціональної та надійної конструкції ротора з використанням кручених пружин. Через систематичну відмову гідромашин в наслідку усадки та зношення тарілчастих пакетів пружин, у промисловості постала потреба в удосконаленні конструкції гідромашин.</p> <div id="tw-container" class="YQaNob" data-cp="1" data-is-ver="false" data-nnttsvi="1" data-sm="1" data-sugg-time="500" data-sugg-url="https://clients1.google.com/complete/search" data-uilc="ru"> <div id="tw-ob" class="tw-src-ltr"> <div class="oSioSc"> <div id="tw-target"> <div id="kAz1tf" class="g9WsWb"> <div id="tw-target-text-container" class="tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl" tabindex="0"> <pre id="tw-target-text" class="tw-data-text tw-text-large XcVN5d tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="Перевод"><span class="Y2IQFc" lang="en">The publication reflects the need for detailed design of axial-piston hydraulic machines, for the opening of a larger rational and<br>reliable design of the rotor with torsion springs. Through the systematic development of hydraulic machines, due to the shrinkage<br>and wear of the package of springs, the industry has a need for a more sophisticated design of hydraulic machines.</span></pre> </div> <div class="iYB33c"> <div id="tw-tmenu" class="tw-menu">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="tw-images">&nbsp;</div> <div class="dURPtb">&nbsp;</div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="KFFQ0c">&nbsp;</div> І.А. Капьонкін, О.Д. Коваль Авторське право (c) 2021 І.А. Капьонкін, О.Д. Коваль https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231598 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Експериментальне дослідження гідродинамічної люмінесценції при кавітації в потоці рідини насиченої інертними газами http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231395 <p><em>У статті представлені результати дослідження кавітаційних процесів у технологічному обладнанні пов’язаних з аналітичними явищами, що супроводжуються під час кавітації. Одним з важливих факторів, що супроводжують кавітаційні процеси являється гідродинамічна люмінесценція. </em></p> <p><em>Для практичного вивчення механізмів виникнення гідродинамічної люмінесценції був розроблений і виготовлений експериментальний стенд на основі гідродинамічного кавітатора. Даний стенд дозволяє досліджувати витратну характеристику кавітатора, спостерігати і робити фото- і відео фіксацію явища гідролюмінесценції в потоці рідини або газо-рідинній суміші, для отримання якої використовувався ежекторний змішувач. </em></p> <p><em>За результатами обробки і аналізу проведених експериментальних досліджень побудована концептуальна модель етапів виникнення і розвитку процесу кавітації і супутніх цьому ефектів.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>The article presents the results of the study of cavitation processes in technological equipment related to analytical phenomena that are accompanied by cavitation. One of the important factors accompanying cavitation processes is hydrodynamic luminescence.</em></p> <p><em>For the practical study of the mechanisms of hydrodynamic luminescence, an experimental stand based on a hydrodynamic cavitator was developed and manufactured. This stand allows to investigate the flow characteristics of the cavitator, to observe and make photo and video fixation of the phenomenon of hydroluminescence in the flow of liquid or gas-liquid mixture, for which an ejector mixer was used.</em></p> <p><em>Based on the results of processing and analysis of experimental studies, a conceptual model of the stages of origin and development of the cavitation process and the accompanying effects is built.</em></p> В.Є. Кривошеєв, Я.С. Жицька, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 В.Є. Кривошеєв, Я.С. Жицька, І.В. Ночніченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231395 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 До питання про створення пневматичних систем із використанням адаптивних технологій 3D-друку та їх потенціал http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231661 <p>Сучасна мініатюрна робототехніка дещо обмежена через невід'ємні проблеми широко використовуваних електронних рішень. Але альтернативні пневматичні або гідравлічні рішення зазвичай надто дорогі, щоб їх розглядати. Повторний розвиток технологій 3D-друку може покласти край цій проблемі.</p> <p>The current miniature robotic technology is somewhat limited due to inherent problems of commonly used electronic solutions. But alternative pneumatic or hydraulic solutions usually are too costly to be considered. Resent developments in 3D printing technology may bring an end to that problem.</p> І. Костюченко, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 І. Костюченко, І. Ночніченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231661 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Порівняльний аналіз систем автоматичного регулювання температури http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231646 <p>В статті описуються різні типи систем автоматичного регулювання температури і проведені експерименти для порівняння двох таких систем, а саме релейної та з ПІД-регулятором. Релейне регулювання було стабільніше без навантаження, проте під навантаженням ПІД-система показала себе краще.<br>The article describes different types of automatic temperature control systems and deals with experiments that compare two such systems, namely the relay and PID controllers. While the relay controller behaved more steadily unloaded, the PID controller showed better results under load.</p> В.В. Баранов, К.О. Бєліков Авторське право (c) 2021 В. В. Баранов, К. О. Бєліков https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231646 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Автоматизована установка зарядки пневмо-гідроакумуляторів http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230876 <p>В даній роботі представлений проект автоматизованої гідравлічної установки для зарядки азотних пневмо-гідроакумуляторів.</p> <p>У ході літературного та патентного огляду пристроїв для сервісу та обслуговування пневмо-гідравлічних акумуляторів запропоновано функціональну схему установки. Принцип роботи полягатиме у наступному: нагнітання азоту до необхідного тиску із газового балона буде відбуватися через гідро-пневматичний перетворювач шляхом його стиснення.</p> М.С. Сиров, О.Д. Коваль Авторське право (c) 2021 М.С. Сиров, О.Д. Коваль https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230876 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Технологія ультразвукового кавітаційного знезараження рідин http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231643 <p>Проведений короткий аналіз способів очищення і знезараження рідин. Приведені їх переваги та недоліки. Зазначено ультразвуковий кавітаційний метод, як перспективний напрямок знезараження. Запропоновані різноманітні схеми реалізації такого методу, а також декілька конструкцій існуючих прототипів. Були виділені проблеми і задачі для удосконалення конструкцій. Одна з проблем повторної обробки рідини була вирішена шляхом застосування звукокапілярного ефекту.</p> <p>A brief analysis of methods of purification and disinfection of liquids. Their advantages and disadvantages are given. The ultrasonic cavitation method is indicated as a promising direction of disinfection. Various schemes of realization of such method, and also some designs of existing prototypes are offered. Problems and tasks for improvement of designs were allocated. One of the problems of liquid reprocessing was solved by applying the sonocapillary effect.</p> <p>&nbsp;</p> Д. А. Багдасарян, О.Д. Петренко, О. Ф. Луговський Авторське право (c) 2021 Д. А. Багдасарян, О. Ф. Луговський https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231643 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розробка технології утворення водню з утилізованих відходів шляхом поєднання різних методів http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230147 <p>У XXI столітті світ потерпає від багатьох проблем, які науковці намагаються розв’язувати. Однією з яких є розвиток і вдосконалення такої галузі як «зелена» енергетика. Вже існує багато напрацювань з цієї теми, але допоки немає істотно ефективного методу по добуванню водню. Генерація такого виду ресурсу відкриє нові можливості в реінжинірингу існуючих енергетичних мереж. Значна кількість гідрогену при подальшій трансформації в паливних комірках може виступати елементом живлення для технічних систем, використовуватись як&nbsp; паливо для транспортних засобів, що в свою чергу забезпечить енергетичні потреби людства. Дана речовина відноситься до відновлюваних, але, незважаючи на це, технології з її виробництва назвати екологічно чистими наразі не можна. Основними перешкодами на шляху до впровадження водню як альтернативи сучасній енергетиці є:</p> <ol> <li>Питання з екологічної безпеки нашої планети;</li> <li>Економічна доцільність енергетичних витрат.</li> </ol> В.В. Пилипенко, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 В.В. Пилипенко, І.В. Ночніченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230147 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Математичне моделювання роботи гідравлічного демпфера у складі шарнірного механізму протеза колінного суглоба людини http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231579 <p>В даній роботі досліджено роботу гідравлічного демпфера у складі протеза колінного суглоба людини в продовж тривалої роботи, вплив на неї конструктив параметрів, різних умов експлуатації та властивостей робочого середовища. Проведено перевірку правильності математичного моделювання робочих процесів у MATLAB Simscape.</p> <p>In the article the work of <span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b ChMk0b C1N51c" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="uk" data-phrase-index="0">the hydraulic damper in the prosthesis of the human knee joint</span></span> was researched. The research includes <span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b ChMk0b C1N51c" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="uk" data-phrase-index="0">the impact on work processes of the design parameters, different operating conditions and properties of the working environment. The correctness of mathematical modeling of work processes in MATLAB Simscape was checked.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> М.М. Довгополий, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 М.М. Довгополий, І.В. Ночніченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231579 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Система управління мехатронним амортизатором http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231396 <p>На сьогоднішній день технології у напрямках демпфування та амортизації транспортних засобів розвинулися до рівня, коли їхні характеристики можна регулювати залежно від температури навколишнього середовища, типу дорожнього покриття та інших зовнішніх факторів. Більше того, залучення мехатронних систем дозволяє створювати адаптивні амортизатори, які самостійно підлаштовуватимуться під зовнішні умови для забезпечення оптимальної жорсткості. Регульовані амортизатори дозволяють контролювати жорсткістну характеристику амортизатора в цілому. Метою даної роботи є розробка мехатронної системи управління керованого гідравлічного амортизатора. В даний час однією з основних тенденцій розвитку світового гідроприводу є постійно розширюється використання інтелектуальних компонентів електро-гідравлічної автоматики на основі дроселюючих гідророзподільників або пропорційних гідроапаратів з цифровими системами управління. Цифрова технологія в порівнянні з аналогової дозволяє розширити діапазон регулювання, істотно підвищити надійність, поліпшити властивості компонентів (гістерезис, швидкодія, лінійність), забезпечити відмінну повторюваність, надійне зберігання даних, діагностування несправностей, спрощення програмування і прямий зв'язок з промисловим комп'ютером. Разом з тим, для зв'язку ПГА з електричними системами управління традиційно використовуються задавальні пристрої (пропорційні електромагніти або лінійні двигуни), що працюють по аналоговому принципом, тому в чисто цифрових приводах доцільна їх заміна кроковими електродвигунами.</p> А.С. Цимбалюк, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 А. Цимбалюк, І.В. Ночніченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231396 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Аналіз сучасного модельного ряду ґрунтозабірників http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231672 <p>Як відомо сільське господарство складається з двох напрямів: рослинництва та тваринництва. В Україні значну перевагу надають саме рослинництву. Саме тому якість ґрунту, який є основою майже всіх органічних продуктів споживання, є одним з найважливіших питань сучасності.</p> <p>As you know, agriculture consists of two areas: crop production and animal husbandry. In Ukraine, a significant preference is given to crop production. That is why the quality of soil, which is the basis of almost all organic products, is one of the most important issues today.</p> <p>&nbsp;</p> В.М. Рудник, О.В. Левченко Авторське право (c) 2021 В.М. Рудник, О.В. Левченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231672 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Аналіз роботи обладнання для заміни палет http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231354 <p>На виробництвах вантажі з палети на палету здебільшого переміщують за допомогою спеціального вантажного обладнання, яке має вилкові захвати або напівавтоматизовані чи повністю автоматизовані машини.Обладнання для зміни палет зазвичай забезпечує більш надійний процес «вантаження-розвантаження» виробничої продукції, адже під час ручного переміщення персоналом можуть виникати пошкодження вантажу або самої палети. Додатково це економить час, а також за один раз переноситься набагато більше вантажу, ніж якби це робила людина.</p> <p>In production, pallets are mostly moved from pallet to pallet with the help of special cargo equipment that has forks or semi-automated or fully automated machines. Pallet changing equipment usually provides a more reliable process of "loading and unloading" of production damage to the load or the pallet itself. In addition, it saves time, and also carries much more cargo at once than if a person did.</p> <div id="tw-container" class="YQaNob" data-cp="1" data-is-ver="false" data-nnttsvi="1" data-sm="1" data-sugg-time="500" data-sugg-url="https://clients1.google.com/complete/search" data-uilc="ru"> <div id="tw-ob" class="tw-src-ltr"> <div class="oSioSc"> <div id="tw-target"> <div id="kAz1tf" class="g9WsWb"> <div id="tw-target-rmn-container" class="tw-target-rmn tw-ta-container hide-focus-ring tw-nfl"> <pre id="tw-target-rmn" class="tw-data-placeholder tw-text-small tw-ta" dir="ltr" data-placeholder="">&nbsp;</pre> </div> <div class="iYB33c"> <div class="dlJLJe"> <div data-cviv="false" data-ved="2ahUKEwj3u7aj5MTwAhVkl4sKHZmTCg0Qz_AEMAB6BAgCEA8"> <div class="U9URNb">&nbsp;</div> </div> </div> <div id="tw-tmenu" class="tw-menu">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="tw-images">&nbsp;</div> <div class="dURPtb">&nbsp;</div> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> <div class="KFFQ0c">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p> І.А. Харченко, О.В. Левченко Авторське право (c) 2021 І.А. Харченко, О.В. Левченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231354 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Мехатронний модуль з пружно-гідравлічним дозуванням рідини http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231095 <p>В даній роботі, розглянуто позиціонування гідроприводу методом дозованої подачі рідини, проаналізовано підхід до моделювання систем гідравлічного привода. Досліджено рух рідини з замкненої камери під тиском в порожнину виконавчого пристрою. Розглядалося: подача дозованої кількості рідини в замкнену камеру, процес стабілізації тиску, параметри системи позиціонування,конфігурація конструктивних елементів, геометричні параметри дозуючих камер та фізичні властивості робочої рідини, а саме пружне деформування рідини під дією тиску.&nbsp;</p> <p>In this research work, the positioning of hydraulic actuator by the method of dosed fluid supply is considered, the approach to the modeling of hydraulic actuator systems is analyzed. It was investigated, the movement of liquid from a closed chamber under pressure, into the cavity of the actuator.<br>The following was considered: the dosed amount of liquid in a closed chamber, the process of pressure stabilization, the parameters of the positioning system, the configuration of structural elements, the geometric parameters of the dosing chambers and the physical properties of the working liquid, namely the elastic deformation of the liquid under the action of pressure.</p> С.Ю. Космина, О.С. Ганпанцурова, О.П. Губарев Авторське право (c) 2021 С.Ю. Космина, О.С. Ганпанцурова, О.П. Губарев https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231095 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Вплив конструктивних параметрів вихрової камери змішування на структуру вихідного потоку http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230919 <p><em>Досліджується реакція вихідного потоку вихрової камери змішування порівнянням експериментальних профілів усередненої швидкості та інтенсивності пульсацій у вихідному перерізі камери при варіюванні глибиною тупикової частини камери і осьових кутів підведення газу. </em></p> <p><em>The reaction of the output flow of the vortex mixing chamber </em><em>was</em><em> investigated by comparing the experimental profiles of the average velocity and intensity of pulsations in the exit section of the chamber while varying the depth of the dead end of the chamber and the axial angles of gas supply.</em></p> М.М. Пахачук, В. М.Турик Авторське право (c) 2021 Микола, Володимир Миколайович https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230919 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Перспективи механічного серця http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231645 <p>Кожного дня чимало людей потребують трансплантації серця з метою збереження власного життя. В основному для операції потрібні донори, так як для цього використовують біологічне серце. За останні роки людство досягло прориву у сфері механіки та біології. На разі більшість операцій виконується з використанням механічного серця, проте на даному етапі це тимчасове вирішення проблеми, а життя з ним є доволі складним та дискомфортим, з великою кількістю проблем. Але кожна країна стрімко рухається у перед і з метою покращення життя кожної людини, проводить нові дослідження та модифікації механічного серця.</p> <p>Every day, many people need a heart transplant to save their lives. In the majority of cases, such operations require donors, as biological hearts are used. In recent years, humanity has made a breakthrough in mechanics and biology. Currently, most operations are performed using a mechanical heart, but at this stage it is a temporary solution to the problem, and life with mechanical heart is quite challenging and uncomfortable, causing many problems. However, every country is willing to enhance its expertise, and, in order to improve everyone's life, conduct new research and modifications of the mechanical heart.</p> Р.О. Бондар, І.А. Гришко Авторське право (c) 2021 Р.О. Бондар, І.А. Гришко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231645 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Розробка стенду для обробки ньютонівських рідин гідродинамічною кавітацією http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230868 <p>В статті розглянути гідродинамічну кавітацію з точки зору енергетичної ефективності. Розроблено ежектор кавітаційний насадок та стенд для отримання стійкої кавітації при малих енергетичних затратах. Проведені дослідження показали ефективність запропонованого модулю для насичення рідини та кавітаційної обробки середовищ.</p> Я.С. Жицька, В.Є. Кривошеєв, І.В. Ночніченко Авторське право (c) 2021 І.В. Ночніченко, Я. Жицька, Я. Жицька, В. Кривошеєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/230868 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Реалізація комунікації між частотним перетворювачем і контролером за протоколом Movilink http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231631 <p><span style="font-weight: 400;">В статті приводиться спосіб реалізації послідовної комунікації між частотним перетворювачем, виготовленим компанією SEW, і не відповідним програмованим логічним контролером. На основі запропонованого кінцевого автомату розроблена програма, що дозволяє контролеру підтримувати протокол SEW Movilink.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">The article focuses on a way to implement serial communication between a frequency inverter manufactured by SEW and a non-compatible programmable logic controller. Software that allows the controller to support the SEW Movilink protocol is developed based on the proposed finite state machine.</span></p> Я. А. Жабура, К. О. Бєліков, О. В. Левченко Авторське право (c) 2021 Я. А. Жабура, К. О. Бєліков, О. В. Левченко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231631 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Моделювання парового ежектора пилеприготувальної системи http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231445 <p> Одним з напрямків розробки та виготовлення багатосоплових струменевих ежекторів є створення систем пневмотранспорту сипких матеріалів. Повітря є універсальним транспортним середовищем, використовуваним в багатьох галузях промисловості. Для подачі на великі відстані пневмотранспорт є одним з найдешевших методів транспортування.</p> <p> Ежектори виготовляються різних типів, конструкцій, в залежності від заданих параметрів, призначення і застосування. При уявній простоті конструкції, в цьому пристрої протікають процеси високого ступеня не лінійності. що в свою чергу зосереджує увагу на перевірці всіх можливих недоліків при математичному моделювані та чіткій перевірці виконаних розрахунків.<br /> </p> Є.Б. Слупський, О.Д. Коваль Авторське право (c) 2021 Є.Б. Слупський, О.Д. Коваль https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231445 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Чисельне моделювання НДС конструкційних матеріалів фільтроелементів в умовах пошкоджень від кавітаційної корозії http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231943 <p>Розроблено імітаційні моделі та методику для розрахунку силової взаємодії рухомих частинок забруднювача з нерухомою поверхнею фільтроелементу, що деформується. Застосовано чисельні алгоритми, в основані яких лежить розв’язок контактної задачі Герца. Представлено результати чисельних експериментів по визначенню еквівалентних за Мізесом напружень для фрагментів імітаційних моделей фільтроелементів виготовлених з матеріалів Д16АТ, АМг61гк, 12Х18Н10Т при гідросилових навантаженнях.</p> <p>Simulation models and methods for calculating the force interaction of moving contaminant particles with the fixed surface of the deformable filter element have been developed. Numerical algorithms based on the solution of the Hertz contact problem are used. The results of numerical experiments to determine the Mises equivalent stresses for fragments of simulation models of filter elements made of materials D16AT, AMg61gk, 12Х18Н10T at hydropower loads are presented.</p> О.В. Волинець, М. Г. Крищук Авторське право (c) 2021 О.В. Волинець, М. Г. Крищук https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231943 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Аналітична модель для розрахунку на міцність балки крила літака з близьким розташуванням проміжних опор http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231686 <p>На основі відомих теоретичних залежностей, розроблена спрощена аналітична модель для розрахунку на міцність статично невизначуваної двопрогінної нерозрізної балки двотаврового поперечного перерізу з близьким розташуванням опор, яка є ідеалізованою балкою крила літака.<br />Based on the known theoretical dependences, a simplified analytical model has been developed to calculate the strength of a statically indeterminate two-span inseparable beam of I-beam cross-section with a close location of supports, which is an idealized beam of the aircraft wing.</p> А. Д. Осипенко, Є. Є. Онищенко Авторське право (c) 2021 А. Д. Осипенко, Є. Є. Онищенко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231686 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Дослідження міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літака http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231835 <p>Під час експлуатація , на обшивку літака постійно діють зовнішні чинники, як природного походження так і пов’язані із дією зовнішніх агресивних середовищ. Найбільш дешевим варіантом захисту обшивки літака є лакофарбові покриття (ЛФП).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Експериментальна перевірка того чи іншого конструкційного рішення в авіабудівній галузі із використанням натурних моделей має велику собівартість. &nbsp;Використання в розрахунках та проектуванні &nbsp;методу скінчених елементів (МСЕ) значно зменшує &nbsp;витрати на випробування, конструювання та проектування, відчутно покращує продуктивність, якість та комфорт в авіаційній галузі.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Основним завданням роботи, що проводиться, є перевірка міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літаків експериментальними методами із використанням зразків обшивки та розрахунковими засобами спеціалізованого програмного забезпечення для віртуального моделювання процесів деформування під дією зовнішніх впливів - &nbsp;MSC.PATRAN, MSC.NASTRAN, Femap.<br><br></p> <p>During operation, the aircraft skin is constantly exposed to external factors, both of natural origin and associated with the action of external aggressive environments. The cheapest option to protect the aircraft skin is paint.</p> <p>Experimental verification of a design solution in the aircraft industry using full-scale models has a high cost. The use of the finite element method in calculations and design significantly reduces the costs of testing, design and engineering, significantly improves performance, quality and comfort in the aviation industry.</p> <p>The main task of this work is to test the strength of the protective coating of the elements of the skin of passenger aircraft by experimental methods using samples of the skin and calculation tools of specialized software for virtual modeling of deformation processes under external influences - MSC.PATRAN, MSC.NASTRAN, Femap.</p> О. К. Зворикін, С. О. Пискунов Авторське право (c) 2021 О. К. Зворикін, С. О. Пискунов https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231835 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Вплив конструкційних та експлуатаційних факторів на напружений стан системи «труба – композитний бандаж» http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231652 <p>Анотація</p> <p>У роботі проведено дослідження впливу конструкційних факторів на напружений стан труби укріпленої композитним бандажем. Було виконано чисельний експеримент за методом скінчених елементів і побудована регресійна модель, що дозволяє достовірно оцінити вплив як розглянутих факторів, так і їх взаємодії.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Annotation</p> <p>This work studies influence of structural factors on the stressed state of a pipe enforced with a composite bandage. The numerical experiments using the Finite Element Method were performed to build a regression model. The acquired equation can accurately predict the influence of evaluated factors, both their separate and combined actions.</p> Є. В. Савчук, В.В. Рубашевський, С. М. Шукаєв Авторське право (c) 2021 Є. В. Савчук, В.В. Рубашевський, С. М. Шукаєв https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231652 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Методика визначення розмірів заготовки для отримання високоточних виробів http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231704 <p>Робота присвячена визначання розмірів напівфабрикату для високоточних виробів при виготовленні холодним об’ємним штампування. Дослідження проведемо за допомогою моделювання в програмному комплексі DEFORM-2D проведено чисельний експеримент технологічних операцій обтиску та видавлювання. Моделювання виконували в пружно-пластичній постановці з врахуванням розвантаження після операцій формозміни.</p> <p>The work is devoted to determining the dimensions of the semi-finished product for high-precision products in the manufacture of cold volume stamping. The research will be carried out by means of modeling in the software complex DEFORM-2D the numerical experiment of technological operations of compression and extrusion is carried out. The simulation was performed in an elastic-plastic setting taking into account the unloading after shape change operations.</p> А.Є. Тітаренко, В.М. Горностай Авторське право (c) 2021 А.Є. Тітаренко, В.М. Горностай https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/231704 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300 Застосування програмного комплексу DEFORM-3D для аналізу розрахунку процесу роздачі трубчастої деталі http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/233078 <p>Наша робота присвячена визначанню розмірів та форми напівфабрикатів для високоточних трубчастих виробів при виготовленні їх холодним штампування. Виконані нами дослідження проведено за допомогою моделювання в програмному графічному комплексі DEFORM-3D. Також нами проведено чисельний експеримент технологічних операцій роздачі. Комп’ютерне моделювання ми виконували в пружно-пластичній постановці.</p> <p>Our work is devoted to the determination of the size and shape of semi-finished products for high-precision tubular products in the manufacture of sheet stamping. Our studies were carried out using modeling in the DEFORM-3D graphics software package. We also carried out a numerical experiment of technological distribution operations. We performed computer modeling in an elastic-plastic formulation.</p> Р.Ю. Глущик, А.М. Бондарь, О.В. Холявік, Р.С. Борис, О.В. Самойленко Авторське право (c) 2021 Р.Ю. Глущик, А.М. Бондарь, О.В. Холявік, Р.С. Борис, О.В. Самойленко https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 http://imm-mmi.kpi.ua/proc/article/view/233078 Wed, 02 Jun 2021 00:00:00 +0300