Дослідження міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літака

Основний зміст сторінки статті

О. К. Зворикін
С. О. Пискунов

Анотація

Під час експлуатація , на обшивку літака постійно діють зовнішні чинники, як природного походження так і пов’язані із дією зовнішніх агресивних середовищ. Найбільш дешевим варіантом захисту обшивки літака є лакофарбові покриття (ЛФП).


          Експериментальна перевірка того чи іншого конструкційного рішення в авіабудівній галузі із використанням натурних моделей має велику собівартість.  Використання в розрахунках та проектуванні  методу скінчених елементів (МСЕ) значно зменшує  витрати на випробування, конструювання та проектування, відчутно покращує продуктивність, якість та комфорт в авіаційній галузі.


          Основним завданням роботи, що проводиться, є перевірка міцності захисного покриття елементів обшивки пасажирського літаків експериментальними методами із використанням зразків обшивки та розрахунковими засобами спеціалізованого програмного забезпечення для віртуального моделювання процесів деформування під дією зовнішніх впливів -  MSC.PATRAN, MSC.NASTRAN, Femap.


During operation, the aircraft skin is constantly exposed to external factors, both of natural origin and associated with the action of external aggressive environments. The cheapest option to protect the aircraft skin is paint.


Experimental verification of a design solution in the aircraft industry using full-scale models has a high cost. The use of the finite element method in calculations and design significantly reduces the costs of testing, design and engineering, significantly improves performance, quality and comfort in the aviation industry.


The main task of this work is to test the strength of the protective coating of the elements of the skin of passenger aircraft by experimental methods using samples of the skin and calculation tools of specialized software for virtual modeling of deformation processes under external influences - MSC.PATRAN, MSC.NASTRAN, Femap.

Блок інформації про статтю

Номер
Розділ
Динаміка і міцність машин

Посилання

Агапов В. П. Метод конечных элементов в статике, динамике и устойчивости пространственых тонкостеных подкрепленых конструкций. – М; Изд. АСВ, 2000

Савула Я. Г. Метод скінченних елементів / Я. Г. Савула, Г. А. Шинкаренко. – Львів : Львів. ун-т. – 1999. – 80 с.

MSC.Patran в инженерных задачах. Учебное пособие / Б.О.Яхно, М.Н.Гладский – К.:НТУУ «КПИ», 2015 – 128

www.airwar.ru